Algemene beschouwingen begroting 2020

Vandaag vonden de Algemene Beschouwingen plaats waarin de gemeenteraad haar oordeel velt over de door het college opgestelde begroting voor 2020. Onderstaand de reactie van onze fractievoorzitter op deze begroting.


Voorzitter, beste mensen,

Begroting 2020, oftewel een stuk over de toekomst van onze stad.

Wat gaan we doen, hoe gaan we het doen én waarmee gaan we het doen?

En net als bij het lezen van een nieuw boek, heb je dande neiging om gelijk achterin te kijken …… en hoe loopt het af! Gaan we het financieel redden, worden de juiste taken opgepakt en de juiste keuzes gemaakt?

Met name financieel mag je dan al heel blij zijn als je geen rode cijfers schrijft.

Dat laatste lijkt, in ieder geval zoals de vlag er nu bij hangt, te gaan lukken.

Desalniettemin is er toch een aantal opmerkingen te maken, zijn er kanttekeningen te plaatsen en vragen te stellen.

De verandering die het gemeentelijk apparaat het komend decennium ondergaat, zal een enorme impact hebben op de hele organisatie. De invoering van de Omgevingswet, de grootste ingreep in onze wetgeving sinds de invoering van de Grondwet, zal veel veranderen. Van vraaggericht naar aanbodgericht werkenbetekent een cultuuromslag in alle gemeentelijke geledingen maar ook voor onze burgers.

Met het oog op die toekomst stemt het hoge ziekteverzuim onder onze ambtenaren nú al tot nadenken. En dat zeker niet in de eerste plaats vanwege extra kosten.

Dé gelegenheid dus om onnodig ingewikkelde gemeentelijke procedures en documentatiestromen te herzien. Het vaak voor bepaalde groepen mensen oh zo moeilijk taalgebruik in allerlei uitingen kan dan gelijk worden meegenomen, wat zeer zeker zal worden gewaardeerd. Nederland telt liefst 2,5 mln. laaggeletterden en een evenredig deel woont ongetwijfeld in Kerkrade.

Hierbij dus de oproep van CDA Kerkrade aan het College om aan te sluiten bij het onlangs door onze eigen staatssecretaris Raymons Knops gelanceerde initiatief ‘Direct Duidelijk’. De opzet van dit programma is dat ambtenaren, o.a. met hulp van een taalcoach en taallijsten, leren in eenvoudigere bewoordingen, zowel mondeling als schriftelijk, met de burgers te communiceren. In de eenvoud ligt de kracht. Als mensen zaken gelijk begrijpen, zullen ze ook en op correct wijze kunnen reageren.

Een ander signaal dat we opvangen is, dat vooral oudere mensen en bezoekers van buiten problemen hebben met ons nieuw parkeersysteem in het centrum. Het gaan dan met name om het gebruik van de parkeerautomaten.Blijkbaar toch een ingrijpendere operatie dan gedacht en die nog meer extra aandacht behoeft.

En dan het fraaie Scrabblewoord: evenementenvergunningenbeleid. Drie keer de woordwaarde en de buit is binnen. De voorgenomen actualisatie van het beleid, in deze toch dynamische wereld, vinden we als CDA Kerkrade een prima zaak, zeker wanneer dit, zoals wordt aangegeven, straks in nauw overleg met omwonenden én aanbieders geschiedt.

Eenzelfde burgerbetrokkenheid is gewenst als het gaat om het verbeteren van onze criminaliteitscijfers. Nog steeds scoren winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven en vernielingen hoog met als triest hoogtepunt of beter dieptepunt, het aantal jongeren verwezen naar HALT; maar liefst 100% méér dan het Nederlands en Limburgs gemiddelde.

Samen, en ik onderstreep samen, hebben we de taak om jeugdigen die het blijkbaar niet zo nauw nemen met de wet, inclusief hun opvoeders, op fout gedrag aan te spreken. De andere kant op kijken is geen optie. Ook dat is burgerparticipatie.

Dan het openbaar vervoer, de levensader van elke wijk, met name voor jongeren en ouderen. Overbodig eigenlijk om hier op te merken dat we verwachten dat alle hiervoor verantwoordelijke instanties blijven trachten een zo optimaal mogelijk product neer te zetten én een luisterend oor te bieden aan de gebruikers.

Steun verdient, zowel politiek, als ambtelijk, als financieel, de verdere verduurzaming, zeg verzelfstandiging, van het Grens Info Punt en het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddelingin het Eurode Business Center.

Beide vormen inmiddels niet meer weg te denken loketten richting onze oosterburen. Schoolvoorbeelden van grensoverschrijdende activiteiten met een win-win situatie, die hun waarde al lang en breed hebben bewezen.

En als je het buitenland denkt, denk je onherroepelijk aan toerisme. Ook hier heeft Kerkrade de afgelopen jaren behoorlijke slagen gemaakt. Onze stad wordt een steeds geliefdere plek om te recreëren. Nu is het zaak om door te pakken, met name bij het langdurig verblijf; juistdaar liggen zeker kansen. We zien dan ook graag meer initiatieven op dit terrein want Nederland is toch kampeernatie bij uitstek.

Ook positieve cijfers bij de Werkgelegenheidsindex en de Voor- en Vroegschoolse Opvang.

De Werkgelegenheidsindex, die het aantal bezette arbeidsplaatsen deelt door de beroepsbevolking, is sinds jaren niet zo hoog geweest; zelfs de grens van 70% is bereikt.

En bij de Voor- en Vroegschoolse Opvang wordt het aantal uren van 10 naar 16 uitgebreid én dat voor alle jonge kinderen. Ontwikkelingen die later ongetwijfeld een verlagend effect zullen hebben op het schoolverzuimvan deze generatie.

Subsidies en onze verenigingen, met hun nog talrijke maar steeds moeilijker aan te boren vrijwilligers. Het continueren van subsidies is vaak een must om te overleven. Ontegenzeggelijk geven deze parels, hoe gering soms ook qua ledenaantal, toch een stuk eigenheid, cultuur en kleur aan onze stad. Daarom het verzoek om naast deze financiële steun, ook ambtelijke steun te bieden bij bijvoorbeeld het zoeken naar alternatieve subsidies.

Van formele naar informele zorg, van maatwerk naar voorliggende voorzieningen en van curatief naar preventief werken. Voor wie niet bekend is met deze termen, het zijn begrippen uit het Sociaal Domein en ze geven de ontwikkelingen weer die hier gaande zijn en die een behoorlijk impact hebben op zowel hulpverleners als cliënten. Grootste pijnpunt: de Jeugdzorg. Een onderdeel waar maar moeilijk grip op is te krijgen. We zijn dan ook heel benieuwd naar debevindingen straks van de speciaal hiervoor in het leven geroepen Taskforce.

Een zonnigere aangelegenheid, eigenlijk logisch, het Zonnepanelenproject.

Na de eerste twee tranches is het nu zaak om door te pakken. Er wacht een enorme klus m.b.t. de energietransitie én de rentepercentages bij De Nederlandse Bank zijn uitermate gunstig.

Vandaar de oproep aan het College om nieuwe tranchesuit te zetten, wellicht in de voorlichtende sfeer met ondersteuning van tevreden klanten uit eerdere tranches.Een vorm van burgerparticipatie in wijken en buurten die prima kan werken.

We vragen het College verder om de gevolgen van de klimaatverandering, die we de laatste twee zomers al ergnadrukkelijk aan den lijve hebben ervaren, mee te nemen in alle programma’s; uiteindelijk spelen ze vrijweloveral. Ze raken het terrein van de volksgezondheid, ze raken de toestand van onze  openbare ruimte, ze raken het onderhoud van onze kapitaalgoederen, etc.

We zijn het aan onze jeugd verschuldigd, hun toekomst klimaatproof te maken.

Mijn laatste opmerking tenslotte, betreft het tweejaarlijks Burgeronderzoek dat momenteel plaatsvindt. Nieuwsgierig zijn we naar de uitkomsten: wat gaat goed, wat gaat niet goed én zou dus beter moeten?

Uiteindelijk bepalen de inwoners van onze stad in grote lijnen toch ons doen en laten, hier in deze Raad. Althans,zo ziet de fractie van CDA Kerkrade haar bijdrage.

 

 

Geschreven door:

Paul Boumans
  • Fractie
  • Fractievoorzitter
  • Raadslid

Deel dit artikel:

Verder lezen

In memoriam: Toon Willems
In memoriam: Toon Willems
02-04-2020 - Vandaag bereikte ons het bericht dat Toon Willems op 84-jarige leeftijd aan de gevolgen van het Corona-virus is overleden. CDA… Lees verder
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 9 maart 2020
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 9 maart 2020
10-03-2020 - In maart enkel een vergadering van de commissie AZM, simpelweg vanwege een gebrek aan agendapunten bij B&S en GEZ. Hoe… Lees verder
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
04-02-2020 - Uit de eerste commissievergadering AZM in 2020 zijn slechts twee agendapunten noemenswaardig. Allereerst, toekomstig groen licht voor alle Gemeenschappelijke Regelingen… Lees verder