Commisievergadering B&S 11-9-2018

Afgelopen dinsdag vond de eerste commissievergadering Burgers en Samenleving na het zomerreces plaats. Tijdens deze vergadering stonden een tweetal inhoudelijke punten op de agenda over de (inkoop) van de jeugdhulp en een gedachtenwisseling met de OR van de WOZL.

De problematiek in de jeugdzorg neemt toe. Sinds de jeugdwet uit 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten. Tegelijkertijd is er sindsdien flink bezuinigd op de jeugdzorgterwijl de vraag naar jeugdzorg alsmaar lijkt toe te nemen. Aan de gemeenten de taak om op een zo goed mogelijke manier met deze problematiek om te gaan.

 

Sinds 2015 neemt de gemeente Kerkrade, samen met vele andere Zuid-Limburgse gemeenten, deel aan een centrumregeling voor de inkoop van de jeugdzorg. Deze centrumregeling loopt aan het eind van dit jaar af waardoor de gemeenten moeten beslissen over een verlening van de deelname aan deze centrumregeling. Zo ook de gemeente Kerkrade.

 

Het ambtelijk apparaat van de gemeente Kerkrade heeft middels de nota ‘Meer grip op de jeugdzorg’ kaders willen stellen voor de keuzes die er op het gebied van de jeugdzorg de komende tijd gemaakt moeten worden. Deze kadernota lag, net als de beslissing voor deelname aan de centrumregeling voor de periode vanaf 2019, als ontwerpbesluit voor aan de commissie Burgers en Samenleving. De commissie heeft besloten om het ontwerpbesluit door te leiden naar de raadsvergadering op 26 september.

 

Tot slot heeft de OR van de WOZL de commissie toegesproken naar aanleiding van enkele vragen die gesteld waren. De vragen aan de OR hadden vooral betrekking op het verkrijgen van een beter beeld van de impact van de bezuinigingen binnen de SW op de medewerkers. De OR heeft een heldere toelichting gegeven op deze vragen en op die manier inzicht gegeven in de taken van de OR van de WOZL en de zaken die er spelen binnen het personeel van de WOZL.

 

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

Commissie B&S van dinsdag 14-5-2019
Commissie B&S van dinsdag 14-5-2019
19-05-2019 - In deze vergadering werd o.a. stilgestaan bij de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regelingen Omnibuzz, WOZL en WSP. Vanwege met… Lees verder
Verslag commissie B&S 9-4-2019
Verslag commissie B&S 9-4-2019
14-04-2019 - Tijdens de afgelopen commissievergadering Burgers en Samenleving is o.a. gesproken over het ontwikkeltraject naar één organisatie voor Jeugdgezondheidszorg in Zuid… Lees verder
Verslag commissie GEZ 10-04-2019
Verslag commissie GEZ 10-04-2019
11-04-2019 - Woensdag 10 april vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. De commissievergadering stond nagenoeg geheel in het teken van… Lees verder