Commissie Grondgebied en Economische Zaken (GEZ) van 10 oktober 2018

Afgelopen woensdag vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats.   Allereerst kwam tijdens de vergadering de verkoop van het gebouw Lambertistraat 10A aan het Nederlandse Rode Kruis aan bod. Het Nederlandse Rode Kruis is in Kerkrade momenteel gevestigd aan de Hoofdstraat 24B. Deze locatie is echter te klein geworden. Daarom wil de organisatie graag Lambertistraat 10A, dat eigendom is van de gemeente Kerkrade, als nieuwe locatie gebruiken. Vanwege de rol van het Rode Kruis in de samenleving, kan CDA Kerkrade zich in het collegevoorstel vinden om het pand tegen het symbolische bedrag van 1 euro aan het Rode Kruis te verkopen. Omdat ook de andere commissieleden met het voorstel instemden is het een akkoordstuk voor de Raad.

Daarnaast werd er in deze vergadering een presentatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de nazorg van de steenkoolwinning. In de presentatie is de commissie op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken van de maatregelen die er getroffen worden om de na-ijlende effecten van de voormalige steenkoolwinning tegen te gaan. Duidelijk is geworden dat er nog een hoop werk aan de winkel is. Daarbij kan er onder andere gedacht worden aan het saneren van schachten en het monitoren van bodemstijgingen. Dit is een jarenlang traject en hier zijn veel kosten mee gemoeid. CDA Kerkrade volgt dit onderwerp nauwgezet.

 

Tot slot werd er in deze vergadering het actieplan met betrekking tot het terugdringen van omgevingslawaai gepresenteerd. Het actieplan is bedoeld om effecten van geluid als gevolg van wegverkeer, railverkeer en industrielawaai te beheersen. Het opgestelde actieplan schrijft enkele plandrempels in decibel voor, waaraan de gemeente wil voldoen. Er zijn een aantal aandachtsgebieden waarnaar de gemeente gaat kijken om aan de plandrempel te gaan voldoen. CDA Kerkrade heeft gevraagd of geluidsbelasting door Duitse industrieterreinen ook is meegenomen. Het gaat immers om eventuele geluidsoverlast voor inwoners, los van waar het geluid vandaan komt. De wethouder heeft toegezegd dit uit te zoeken.

Roger Hoofs en Niklas Wiertz

Fractie CDA Kerkrade

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Roger Hoofs

Deel dit artikel:

Verder lezen

Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019
Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019
19-06-2019 - Afgelopen dinsdag vond de laatste commissievergadering Burgers en Samenleving voor het zomerreces plaats.   Tijdens deze vergadering werd er gesproken… Lees verder
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
14-06-2019 - Belangrijkste wapenfeit wellicht , onze voor het eerst officieel in de raadzaal aanwezige nieuwe (CDA) burgemeester Petra Dassen. Niet als… Lees verder
Verslag commissie GEZ van 12 juni 2019
Verslag commissie GEZ van 12 juni 2019
13-06-2019 - Tijdens deze commissievergadering werd o.a. gesproken over de¬†Bestuursakkoorden Klimaatadaptie en Water die op ons verzoek waren geagendeerd. In de presentatie… Lees verder