13-06-2019 - Tijdens deze commissievergadering werd o.a. gesproken over de Bestuursakkoorden Klimaatadaptie en Water die op ons verzoek waren geagendeerd. In de presentatie  bleek dat de gemeente Kerkrade op dit moment nog aan het begin van de klimaatopgave staat. De stimuleringsregeling m.b.t. het afkoppelen van hemelwater, die in de Raadsvergadering later deze maand ter besluitvorming voorligt, is een … Lees meer
Geschreven door Niklas Wiertz en Roger Hoofs
19-05-2019 - In deze vergadering werd o.a. stilgestaan bij de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regelingen Omnibuzz, WOZL en WSP. Vanwege met name de toename van het vervoer en nieuwe fiscale regels stijgen de kosten bij Omnibuzz. Wij hebben daarom wel ingestemd met de ingediende begroting 2020. In de komende jaren zal Omnibuzz goed gemonitord moeten blijven … Lees meer
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
13-05-2019 - Om te beginnen kwam een drietal Gemeenschappelijke Regelingen aan bod waarin de gemeente Kerkrade participeert, te weten de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (met een vernieuwde website www.vrzl.nl), BsGW en Stadsregio Parkstad Limburg. Voor al deze regelingen geldt dat de bijdragen om verschillende redenen in meer of mindere mate zullen toenemen. Daar valt weinig aan te doen maar … Lees meer
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens
14-04-2019 - Tijdens de afgelopen commissievergadering Burgers en Samenleving is o.a. gesproken over het ontwikkeltraject naar één organisatie voor Jeugdgezondheidszorg in Zuid Limburg en over een begrotingswijziging bij WOZL.
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
11-04-2019 - Woensdag 10 april vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. De commissievergadering stond nagenoeg geheel in het teken van duurzaamheid. De commissie is bijgepraat over de stand van zaken van het Duurzaamheidsprogramma 2014-2018 en het vervolg daarvan.
Geschreven door Niklas Wiertz en Roger Hoofs
09-04-2019 - De agenda bevatte enkel een tweetal presentaties waarin de commissie werd meegenomen in de ontwikkelingen bij het Veiligheidshuis Parkstad én de pilot Brievenbuspanden.
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens
02-04-2019 - Op woensdag 27 maart 2019 heeft de gemeenteraad van Kerkrade vergaderd over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad. Er kwamen voornamelijk akkoordstukken aan bod die in de verschillende commissievergaderingen al uitvoerig waren behandeld.
Geschreven door Paul Boumans en Niklas Wiertz
19-03-2019 - Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over het meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2019-2022 en de verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019. Twee ingewikkelde onderwerpen die richtinggevend zijn voor de voorzetting van onze maatschappelijke ondersteuning in de komende jaren.
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
16-03-2019 - In de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken van 13 maart kwam allereerst de ”Beleidsregel PALET Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking” aan de orde. Hiermee krijgen de Parkstadgemeenten een kader aangereikt om grootschalige energieprojecten ruimtelijk af te wegen omdat dit soort initiatieven vaak een behoorlijke impact hebben. Als CDA Kerkrade hopen we dat dit ook leidt … Lees meer
Geschreven door Niklas Wiertz en Roger Hoofs
14-03-2019 - Als eerste werd het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 vastgesteld en akkoord bevonden. Ook het ontwerpbesluit inzake de (Europese) aanbesteding van de accountantscontrole geldt als akkoord, waarbij nog een voorstel volgt betreffende de vertegenwoordiging van de raad in de beoordelingscommissie die volgens planning in juni een gunningsvoorstel aan de raad zal doen. … Lees meer
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens