19-03-2019 - Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over het meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2019-2022 en de verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019. Twee ingewikkelde onderwerpen die richtinggevend zijn voor de voorzetting van onze maatschappelijke ondersteuning in de komende jaren.
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
16-03-2019 - In de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken van 13 maart kwam allereerst de ”Beleidsregel PALET Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking” aan de orde. Hiermee krijgen de Parkstadgemeenten een kader aangereikt om grootschalige energieprojecten ruimtelijk af te wegen omdat dit soort initiatieven vaak een behoorlijke impact hebben. Als CDA Kerkrade hopen we dat dit ook leidt … Lees meer
Geschreven door Niklas Wiertz en Roger Hoofs
14-03-2019 - Als eerste werd het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 vastgesteld en akkoord bevonden. Ook het ontwerpbesluit inzake de (Europese) aanbesteding van de accountantscontrole geldt als akkoord, waarbij nog een voorstel volgt betreffende de vertegenwoordiging van de raad in de beoordelingscommissie die volgens planning in juni een gunningsvoorstel aan de raad zal doen. … Lees meer
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens
10-03-2019 - Op initiatief van burgercommissielid CDA Paul Hölsgens heeft een aantal leden van het CDA Kerkrade letterlijk de handen uit de mouwen gestoken om een groot gedeelte van Bleijerheide ‘schoon te prikken’. Paul kwam een dik jaar geleden op het idee om in de omgeving van zijn huis het terrein met prikkers schoon te maken.
Geschreven door Petra Meloni
27-02-2019 - Petra Dassen-Housen is vanavond door de Kerkraadse Gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van onze prachtige gemeente. Mevrouw Dassen-Housen is in 1972 geboren in Kerkrade en sinds 2011 burgemeester van de Limburgse gemeente Beesel. 👍 De leden, fractie en bestuur van CDA Kerkrade wensen mevrouw Dassen-Housen heel veel succes toe. 🏛 Wat extra bijzonder is, is … Lees meer
Geschreven door CDA Kerkrade
16-02-2019 - Tijdens deze vergadering werd er uitvoerig gesproken over het project Eenzaamheid dat in juni 2017 in Kerkrade gestart is. De presentatie diende als een tussenevaluatie. Het project is inmiddels in Kerkrade-Noord gereed, Kerkrade-Oost is in de afrondende fase en Kerkrade-West is opgestart.
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
15-02-2019 - De commissievergadering ging met name over SUPERLOCAL, een circulaire gebiedsontwikkeling in de wijk Bleijerheide die uniek is. Uniek omdat er nieuwe woningen en een nieuwe leefomgeving worden gerealiseerd met materialen en kwaliteiten die uit het gebied zelf komen.
Geschreven door Paul Boumans
12-02-2019 - Uit het jaarverslag van de Centrale bezwaarschriften- en klachtencommissie en de verstrekte toelichting blijkt dat deze commissie, waartoe burgers zich kunnen wenden als ze het niet eens zijn met gemeentelijke besluiten, goed functioneert en dat ook een duidelijke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren valt te constateren.Met name wat betreft de tijdige klachtenafwikkeling kan men … Lees meer
Geschreven door
30-01-2019 - Afgelopen dinsdag vond de commissievergadering Burgers en Samenleving plaats. Tijdens deze eerste vergadering van 2019 kwam de Rekenkamercommissie haar werkzaamheden aan de commissie B&S toelichten. In de Raadsvergadering van december 2018 werd dhr. Sluijsmans (leuk detail: CDA-lid)benoemd tot nieuw extern lid van de Rekenkamercommissie waardoor de commissie weer helemaal compleet is. Daarbij gaf de Rekenkamercommissie … Lees meer
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
30-01-2019 - Woensdag 16 januari vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. Tijdens deze eerste vergadering van 2019 was er slechts één inhoudelijk agendapunt. Er werd middels een presentatie ingegaan op het proces rondom de komst en invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet is een toekomstige Nederlandse wet die zorgt voor een verregaande vereenvoudiging van alle wetgeving … Lees meer
Geschreven door Niklas Wiertz en Roger Hoofs