14-09-2019 - Voor deze eerste vergadering na het zomerreces stonden twee inhoudelijke onderwerpen op de agenda. Allereerst werd er gesproken over het beleidsplan Schulden en armoede dat vanaf 2020 in werking moet treden.
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
10-09-2019 - Onze CDA-burgemeester Petra Dassen is tevens portefeuillehouder Veiligheid en dit item stond als enige agendapunt genoteerd voor de eerste vergadering na de zomervakantie van de commissie Algemene Zaken en Middelen.
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens
29-08-2019 - Het CDA Kerkrade houdt haar leden en andere geïnteresseerden periodiek graag op de hoogte over zaken die de partij aangaan middels een nieuwsbrief. Klik op onderstaande link om de nieuwsbrief van augustus weer te geven of op te slaan. Nieuwsbrief CDA Kerkrade augustus 2019
Geschreven door Jo Plum
30-06-2019 - Op woensdag 26 juni 2019 vergaderde onze gemeenteraad over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad. Het was tevens de eerste vergadering van onze nieuwe burgemeester, Petra Dassen-Housen, en de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie.  
Geschreven door Paul Boumans en Niklas Wiertz
19-06-2019 - Afgelopen dinsdag vond de laatste commissievergadering Burgers en Samenleving voor het zomerreces plaats.   Tijdens deze vergadering werd er gesproken over de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg en de Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg.
Geschreven door Paul Boumans en Niklas Wiertz
14-06-2019 - Belangrijkste wapenfeit wellicht , onze voor het eerst officieel in de raadzaal aanwezige nieuwe (CDA) burgemeester Petra Dassen. Niet als raadsvoorzitter maar als portefeuillehouder,verantwoordelijk voor o.a. de Centrale Bezwaarschriften- en klachtencommissie.
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens
13-06-2019 - Tijdens deze commissievergadering werd o.a. gesproken over de Bestuursakkoorden Klimaatadaptie en Water die op ons verzoek waren geagendeerd. In de presentatie  bleek dat de gemeente Kerkrade op dit moment nog aan het begin van de klimaatopgave staat. De stimuleringsregeling m.b.t. het afkoppelen van hemelwater, die in de Raadsvergadering later deze maand ter besluitvorming voorligt, is een … Lees meer
Geschreven door Niklas Wiertz en Roger Hoofs
19-05-2019 - In deze vergadering werd o.a. stilgestaan bij de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regelingen Omnibuzz, WOZL en WSP. Vanwege met name de toename van het vervoer en nieuwe fiscale regels stijgen de kosten bij Omnibuzz. Wij hebben daarom wel ingestemd met de ingediende begroting 2020. In de komende jaren zal Omnibuzz goed gemonitord moeten blijven … Lees meer
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
13-05-2019 - Om te beginnen kwam een drietal Gemeenschappelijke Regelingen aan bod waarin de gemeente Kerkrade participeert, te weten de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (met een vernieuwde website www.vrzl.nl), BsGW en Stadsregio Parkstad Limburg. Voor al deze regelingen geldt dat de bijdragen om verschillende redenen in meer of mindere mate zullen toenemen. Daar valt weinig aan te doen maar … Lees meer
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens
14-04-2019 - Tijdens de afgelopen commissievergadering Burgers en Samenleving is o.a. gesproken over het ontwikkeltraject naar één organisatie voor Jeugdgezondheidszorg in Zuid Limburg en over een begrotingswijziging bij WOZL.
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein