Verslag commissie B&S 23-1-219

Afgelopen dinsdag vond de commissievergadering Burgers en Samenleving plaats. Tijdens deze eerste vergadering van 2019 kwam de Rekenkamercommissie haar werkzaamheden aan de commissie B&S toelichten. In de Raadsvergadering van december 2018 werd dhr. Sluijsmans (leuk detail: CDA-lid)benoemd tot nieuw extern lid van de Rekenkamercommissie waardoor de commissie weer helemaal compleet is. Daarbij gaf de Rekenkamercommissie aan graag in opdracht van de Raad aan de slag te gaan om hen te helpen bij het uitoefenen van de raadswerkzaamheden door middel van het uitvoeren van onderzoeken naar complexe dossiers.

Ook werd er in de commissievergadering stilgestaan bij de stand van zaken in het sociaal domein. De kwartaalrapportage met betrekking tot de cijfers in het sociaal domein werd gepresenteerd. Duidelijk werd dat die cijfers nog altijd erg zorgelijk zijn. Toch zijn er ook een aantal betere ontwikkelingen ten opzichte van de voorgaande rapportages. Zo zien we de tekorten in de meerjarenraming afnemen en zal er voor de zomer meer duidelijkheid vanuit de Tweede Kamer komen met betrekking tot het eerlijker verdelen van de gelden voor jeugdzorg.

 

Tenslotte is er nog een presentatie gegeven over de mogelijke toekomstige koers met betrekking tot de invulling van de WMO. Deze toekomstvisie was ontwikkeld door de partners van Samen Leven. Het ging daarbij om een eerste globale verkenning.

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

Raadsvergadering 26 juni 2019
Raadsvergadering 26 juni 2019
30-06-2019 - Op woensdag 26 juni 2019 vergaderde onze gemeenteraad over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad. Het was tevens de… Lees verder
Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019
Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019
19-06-2019 - Afgelopen dinsdag vond de laatste commissievergadering Burgers en Samenleving voor het zomerreces plaats.   Tijdens deze vergadering werd er gesproken… Lees verder
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
14-06-2019 - Belangrijkste wapenfeit wellicht , onze voor het eerst officieel in de raadzaal aanwezige nieuwe (CDA) burgemeester Petra Dassen. Niet als… Lees verder