Verslag commissie AZM 11-3-2019

Als eerste werd het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 vastgesteld en akkoord bevonden. Ook het ontwerpbesluit inzake de (Europese) aanbesteding van de accountantscontrole geldt als akkoord, waarbij nog een voorstel volgt betreffende de vertegenwoordiging van de raad in de beoordelingscommissie die volgens planning in juni een gunningsvoorstel aan de raad zal doen. Wat betreft de Financiële Verordening heeft het college ervoor gekozen de raad vooraf te informeren bij financiële transacties die boven een bepaald bedrag reiken. Er resteert echter voor het college voldoende slagvaardigheid om eigenmachtig te handelen als de situatie dit vereist. Desondanks zal dit onderwerp als bespreekstuk naar de raad worden doorgeleid.

Als laatste werden de jaarcijfers 2018 van de politie eenheid Kerkrade door de korpschef dhr. Laumen gepresenteerd. Het ging hierbij nadrukkelijk alleen om gemelde zaken. Over het algemeen lieten de cijfers een positieve trend zien. Voor de meeste categorieën is er sprake van een afname van het aantal delicten of gemelde overlast. Waakzaamheid blijft echter geboden, want de situatie kan ook snel weer veranderen.
De positieve cijfers zijn helaas niet helemaal terug te zien in de veiligheidsbeleving van de inwoners, zoals blijkt uit de cijfers van de stads- en buurtmonitor, die aangeeft dat veel inwoners last van criminaliteit, drugsoverlast en verloedering van de leefomgeving ervaren.
Het publiceren van de getoonde positieve cijfers zou wellicht aan een groter veiligheidsgevoel bij de burgers kunnen bijdragen.

Geschreven door:

Paul Boumans en Paul Hölsgens

Deel dit artikel:

Verder lezen

Commissie B&S van dinsdag 14-5-2019
Commissie B&S van dinsdag 14-5-2019
19-05-2019 - In deze vergadering werd o.a. stilgestaan bij de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regelingen Omnibuzz, WOZL en WSP. Vanwege met… Lees verder
Verslag commissie B&S 9-4-2019
Verslag commissie B&S 9-4-2019
14-04-2019 - Tijdens de afgelopen commissievergadering Burgers en Samenleving is o.a. gesproken over het ontwikkeltraject naar één organisatie voor Jeugdgezondheidszorg in Zuid… Lees verder
Verslag commissie GEZ 10-04-2019
Verslag commissie GEZ 10-04-2019
11-04-2019 - Woensdag 10 april vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. De commissievergadering stond nagenoeg geheel in het teken van… Lees verder