Verslag Commissie AZM 11-3-2019

Als eerste werd het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 vastgesteld en akkoord bevonden. Ook het ontwerpbesluit inzake de (Europese) aanbesteding van de accountantscontrole geldt als akkoord, waarbij nog een voorstel volgt betreffende de vertegenwoordiging van de raad in de beoordelingscommissie die volgens planning in juni een gunningsvoorstel aan de raad zal doen. Wat betreft de Financiële Verordening heeft het college ervoor gekozen de raad vooraf te informeren bij financiële transacties die boven een bepaald bedrag reiken. Er resteert echter voor het college voldoende slagvaardigheid om eigenmachtig te handelen als de situatie dit vereist. Desondanks zal dit onderwerp als bespreekstuk naar de raad worden doorgeleid.

Als laatste werden de jaarcijfers 2018 van de politie eenheid Kerkrade door de korpschef dhr. Laumen gepresenteerd. Het ging hierbij nadrukkelijk alleen om gemelde zaken. Over het algemeen lieten de cijfers een positieve trend zien. Voor de meeste categorieën is er sprake van een afname van het aantal delicten of gemelde overlast. Waakzaamheid blijft echter geboden, want de situatie kan ook snel weer veranderen.
De positieve cijfers zijn helaas niet helemaal terug te zien in de veiligheidsbeleving van de inwoners, zoals blijkt uit de cijfers van de stads- en buurtmonitor, die aangeeft dat veel inwoners last van criminaliteit, drugsoverlast en verloedering van de leefomgeving ervaren.
Het publiceren van de getoonde positieve cijfers zou wellicht aan een groter veiligheidsgevoel bij de burgers kunnen bijdragen.

Geschreven door:

Paul Boumans en Paul Hölsgens

Deel dit artikel:

Verder lezen

Verslag commissie B&S 13-3-2019
Verslag commissie B&S 13-3-2019
19-03-2019 - Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over het meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2019-2022 en de verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019. Twee ingewikkelde… Lees verder
Commissievergadering GEZ 13-03-2019
Commissievergadering GEZ 13-03-2019
16-03-2019 - In de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken van 13 maart kwam allereerst de ”Beleidsregel PALET Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking”… Lees verder
Prikactie Bleijerheide 9 maart 2019
Prikactie Bleijerheide 9 maart 2019
10-03-2019 - Op initiatief van burgercommissielid CDA Paul Hölsgens heeft een aantal leden van het CDA Kerkrade letterlijk de handen uit de… Lees verder