Belangrijkste wapenfeit wellicht , onze voor het eerst officieel in de raadzaal aanwezige nieuwe (CDA) burgemeester Petra Dassen. Niet als raadsvoorzitter maar als portefeuillehouder,verantwoordelijk voor o.a. de Centrale Bezwaarschriften- en klachtencommissie.

Na een presentatie door de voorzitter Leo Bindels, die de werkwijze en het jaarverslag 2016-2017 van zijn commissie toelichtte, was de conclusie dat deze commissie zich zeer goed van haar taak kwijt.  Zo wordt ruim 90% van de bezwaren/klachten binnen de daarvoor gestelde termijn afgehandeld en houdt een bezwaar in hoger beroep vrijwel nooit stand. Dat de commissie ook daadwerkelijk oog en oor heeft voor de burger, moge blijken uit het feit dat in ongeveer de helft van alle casussen vooraf een schikking wordt getroffen.

Verder werd gevraagd in te stemmen met het gevoerde Post&Archief beleid 2017-2018.

De papieren archivering is aardig op orde maar in de transitie van papier naar digitaal zijn toch nog diverse punten van verbetering te constateren. De Provincie gaf echter n.a.v. de cijfers over 2017 eerder aan geen noodzaak voor een verder onderzoek te zien.

Digitaal werken en digitaal archiveren blijft de komende jaren een dynamisch gebeuren dat extra energie en expertise zal vergen.

Desalniettemin denkt men met de huidige bezetting de klus aan te kunnen en wordt vanuit de verantwoordelijke ambtenaren ontraden om nu reeds de stap richting de bestaande Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg te zetten. Met name de huidige ongewisse rol van het Rijk, die in de toekomst wel eens zou kunnen komen te vervallen met meerkosten tot gevolg, speelt hierbij.Tot zover.

Geschreven door:

Paul Boumans en Paul Hölsgens

Deel dit artikel:

Verder lezen

Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019
Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019
12-10-2019 - Tijdens deze vergadering stond enkel het beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023, op de agenda. Voor het opstellen van dit beleidsplan… Lees verder
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019
11-10-2019 - Twee nieuwe bestemmingsplannen, Bedrijventerrein Willem Sophia en Holzkuil, en de invoering van de Omgevingswet stonden op de agenda. De reden… Lees verder
Verslag Commissie AZM 7 oktober 2019
Verslag Commissie AZM 7 oktober 2019
08-10-2019 - Tijdens deze vergadering vormde de presentatie van Jan Willemsen, directeur BsGW (=Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschap), en de notitie Weerstandsvermogen… Lees verder