Voor deze eerste vergadering na het zomerreces stonden twee inhoudelijke onderwerpen op de agenda. Allereerst werd er gesproken over het beleidsplan Schulden en armoede dat vanaf 2020 in werking moet treden.

In dit beleidsplan worden schulden en armoede integraal aangepakt omdat beide zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de afgelopen jaren is gebleken dat er in Kerkrade voornamelijk op het gebied van schuldhulpverlening nog veel te winnen is. Er wordt dan ook volop ingezet op vroegsignalering en schuldhulpverlening. In de komende raadsvergadering zal een definitief besluit genomen moeten worden over de inwerkingtreding van het beleidsplan.

Daarnaast werd er tijdens deze commissievergadering ingegaan op de actuele financiële situatie binnen het sociaal domein. Jeugdzorg kampt nog steeds met grote tekorten ondanks de eenmalige financiële injectie van de overheid. Kerkrade is hier overigens niet de enige gemeente met tekorten. Dit speelt eigenlijk binnen alle gemeenten en wordt dus ook structureel als groot zorgpunt onder de aandacht gebracht bij de Rijksoverheid. Desalniettemin kijkt gemeente Kerkrade ook naar eigen mogelijkheden om de tekorten terug te dringen. Zo zijn er in de laatste dashboard nieuwe kengetallen gedefinieerd die een realistischer beeld geven van de situatie in Kerkrade en het ook makkelijker maken te sturen en tijdig te anticiperen op veranderingen binnen het sociaal domein. Daarnaast wordt er kritischer gekeken naar de hulpvraag binnen de jeugdzorg om zo meer maatwerk te kunnen leveren in de m.b.t. diensten die aangeboden kunnen worden. Tot zover.

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019
Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019
12-10-2019 - Tijdens deze vergadering stond enkel het beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023, op de agenda. Voor het opstellen van dit beleidsplan… Lees verder
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019
11-10-2019 - Twee nieuwe bestemmingsplannen, Bedrijventerrein Willem Sophia en Holzkuil, en de invoering van de Omgevingswet stonden op de agenda. De reden… Lees verder
Verslag Commissie AZM 7 oktober 2019
Verslag Commissie AZM 7 oktober 2019
08-10-2019 - Tijdens deze vergadering vormde de presentatie van Jan Willemsen, directeur BsGW (=Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschap), en de notitie Weerstandsvermogen… Lees verder