12 november 2020

Algemene beschouwingen ​​Begroting 2021

Beste mensen,

Begroting 2021, een voorspelling van hoe de nabije toekomst van onze stad op diverse terreinen eruit gaat zien.

Echter, meer dan ooit hebben we moeten ervaren hoe onzeker voorspellingen zijn.

Een lang geplande heupoperatie wordt plots geannuleerd en oma in Firenschat kan weken geen bezoek ontvangen van haar kleinkinderen.

Bedrijven die eerst de opdrachten nauwelijks aankonden, hebben opeens moeite om te overleven en die vaste baan in de horeca, vergeet het maar.

En op zondagmiddag samen langs de lijn bij Kerkrade-Westof met je collegas gezellig na de repetitie van de Philomeeneen biertje drinken, het is er niet meer bij. Van het ene op het andere moment is overal alles anders geworden.

Gelukkig bestaan er, en zeker nú, talrijke sociale en financiële vangnetten waar gebruik van kan worden gemaakt. De vraag is echter of deze vangnetten op termijn toereikend zijn en hoe veerkrachtig onze maatschappij is? Los van Corona zien we onze samenleving steeds verder individualiseren en is solidariteit soms ver te zoeken.

Het begrip zelfredzaamheid’ lijkt helaas te wordengeïnterpreteerd als ‘ieder voor zich’. Een serieus gevaar datwe, net als Corona, alleen samen het hoofd kunnen bieden.

 

Zo, en nu de Begroting 2021.

Wat gaan we doen, hoe gaan we het doen én waarmee gaan we het doen?

Worden de juiste zaken opgepakt, de juiste keuzes gemaakt,gaan we het, zeker nú, financieel redden? Dat laatste lijkt in ieder geval gegarandeerd en als ik zo vrij mag zijn, mede door de inbreng van onze CDA-wethouder Financiën en zijn ambtenaren.

Chapeau voor opnieuw een sluitende meerjarenbegroting. De exploitatie 2020 en de cijfers voor 2021-2024 geven een vrij solide beeld, mede dankzij een plus bij Financiën

Trouwens, grappig toch om te constateren dat zowel bij ons,als in ons provinciebestuur én landelijk, CDA-mensen aan het financiële roer staan.

In dit kader ook nog even het Weerstandsvermogen. Wevinden het een prima zaak het Weerstandsvermogenstructureel te versterken. Er wordt dan niet alleen gewerkt aan een mooie en gezonde stad, maar ook aan een stad met een gezonde financiële basis voor volgende generaties.

Waar ons inziens alle beschikbare registers open getrokken mogen worden, is bij het bestrijden van het gevoel van onveiligheid dat onder veel burgers leeft. Vrijwel alle cijfers tot en met 2019 wijzen de verkeerde kant op, triest maar waar. De aanpak via de ingezette aanvalsplannen moet hier echt het tij gaan keren, met preventie als een belangrijkspeerpunt. Te gek voor woorden dat we elkaar vaak niet direct durven aan te spreken op fout gedrag, bang voor onbeschofte tegenreacties. Zie de 1,5 meter maatregel als sprekend voorbeeld.

Niet alleen onze ordehandhavers maar ook wij als burgers moeten hierin onze rol durven nemen. Het melden van verdachte situaties is zo’n voorbeeld. Alleen zó namelijk werken we aan een blijvende oplossing voor een veiligewoon-, leef- en werkomgeving.

Overlast, maar dan van een volstrekt ander soort, vormt zwerfvuil, gedropt naast centrale inzamelpunten of nog erger, in onze toch al kwetsbare natuur. Als CDA Kerkradepleiten we voor de meest mogelijke armslag om tegen dit misselijke gilde van veroorzakers op te treden. Anders blijft het dweilen met de kraan open en hebben acties als vuilnisprikken waar we als partij ook regelmatig aan deelnemen, weinig zin.

Een hele andere kwestie. We zijn van oudsher een warm pleitbezorger van samenwerking met onze oosterburen. Ook nu lezen we dat Eurode, Eurode 2000+, het Grensinfopunt, de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling en AG Charlemagne doorontwikkeld en verduurzaamd moeten worden. Ausgezeichnet! En verder staat er te lezen dat de focus op Duitsland verder intern en extern geïntensiveerd moet worden. Opnieuw ausgezeichnet!

Vraag, zijn hier ook al concrete plannen te melden? We horen het graag.

En nu we het toch over Duitsland hebben, staat daar opeens onder speerpunten van beleid, groot en vetgedrukt, ……… met als hoofdthema de realisatie van de Avantislijn.
Prima dat in ieder geval van de kant van onze gemeente hier nog steeds op de diverse politieke tonelen aandacht voor wordt gevraagd en druk wordt uitgeoefend. Ook wij als CDA Kerkrade blijven in de meerwaarde van een toekomstige Avantislijn geloven, op welke wijze dan ook uitgevoerd. Deze kán immers, mits op een juiste manier en op een misschien nu nog futuristisch lijkende wijze gerealiseerd, tot een win-win situatie leiden voor beide kanten van de grens. Met de Nieuwstraat hebben we ooitaangetoond in staat te zijn om ‘out of the box’ te denken!Waarom nu weer niet?

Hoe dan ook, hoogste prioriteit heeft het doortrekken van deHeuvellandlijn naar Kerkrade-West want deze moet een belangrijke levensader gaan vormen voor dit deel van Kerkrade, inclusief station en Transferium, en als uiteindelijke opmaat voor de Avantislijn.

Duitsland is buitenland en buitenland betekent vakantie en toerisme. Het blijft een vreemde zaak dat mensen van buiten Kerkrade ons Kerkradenaren vaak moeten wijzen op deparels die wij op dit punt in huis hebben. Potentie dus meer dan genoeg, vermarkten ook prima, maar …….. het kan altijd meer en beter. Daarover straks meer in een motie.Mooi voorbeeld dat recent gerealiseerd is en best voor uitbreiding vatbaar lijkt, het inrichten van camperplaatsen. Vraag, liggen er nog andere mooie initiatieven op de plank om mensen Kerkrade nog meer te laten beleven?

Wat in ieder geval zeker gerealiseerd gaat worden en in dubbel opzicht een uitstekend initiatief vormt, is volwaardig Voortgezet Onderwijs terug in Kerkrade.

Ten eerste prima, omdat onze jeugd straks weer in de eigen vertrouwde omgeving naar alle vormen van Voortgezet Onderwijs kan. Ten tweede prima, omdat de onderwijsmethode perfect aansluit bij het hedendaagse Basis Onderwijs én omdat door het zelfstandig en praktijkgericht leren, de leerlingen uitstekend worden voorbereid op hoe in het vervolgtraject wordt gewerkt.

Dan de jongere jeugd en de speeltuin in de wijk!

Deze kan volgens ons bij de juiste inzet van mensen en middelen van onschatbare waarde zijn bij het realiseren van de pijlerGezonde Jeugduit het VIE-programma. En los daarvan, vormt de speeltuin van oudsher voor met name kinderen uit minder financieel draagkrachtige gezinnen, in het bijzonder tijdens schoolvakanties, nog altijd dévervanger van de dure pretparken.

Mooi dat het College de meerwaarde van speeltuinen onderkent en extra geld hiervoor vrijmaakt. Speeltuinen mogen wat ons betreft best nog meer kosten en dan heb ik het uiteraard niet over de entreeprijs.

We roepen het College dan ook op omspeeltuinverenigingen en stichtingen nog meer te ondersteunen in het professionaliseren en borgen van hunorganisatie en uitbouwen van hun speelaccommodaties.Speeltuinen kunnen, mits van de juiste mensen en middelen voorzien, prima uitgroeien tot proeftuinen voorprogrammas in het kader van ‘De Gezonde Jeugd’ én ‘De Vitale Wijk. Twee vliegen in één klap! En waarom ingewikkeld en duur als het ook eenvoudig en goedkoop kan binnen de bestaande voorzieningen.

Tegenover uitbreiding staat krimp en we lezen over een krimpend aantal potentiële vrijwilligers. Niet helemaal juist. Krimp onder vrijwilligers wél, maar niet onder het potentieel. Mensen die nú met pensioen gaan, zijn vaak vele malen actiever dan vorige generaties en willen vaak best nog zinvol in en voor de samenleving bezig zijn. Hen op tijd bereiken, dat is de kunst. Richt daarom de propagandamachine voor nieuwe vrijwilligers vooral op debijna gepensioneerden en organiseer juist voor deze groep speciale inloopavonden waarin alle vormen van vrijwilligerswerk uitvoerig wordt belicht. Een ding is helder, vrijwilligers vormen een belangrijke kurk waar onzesamenleving op drijft, zeker nú maar ook in de toekomst, en hen behouden, koesteren en aanvullen is óók een belangrijke taak van de overheid.

Ik citeer: ‘Voor 2021 geldt dat de verkoopactiviteiten van objecten in eigendom van de gemeente onverkort voortgezet zullen worden. Volgens mij een standaardzin in elke begroting, niks mis mee. Wel de vraag, hoe intensief is de gemeente daadwerkelijk bezig met het verkopen van gemeentelijk vastgoed? En valt bijvoorbeeld Kasteel Erenstein met bijbehorende appartementen daar ook onderof behoort dit object tot het strategisch vastgoed?

En nu we het toch over stenen hebben, de doorstroom van jonge gezinnen naar koopwoningen stagneert, mede door een grote schaarste aan levensloopbestendige koopwoningen voor senioren, waar veel vraag naar is. Kortom, een groot tekort aan geschikte panden. Om dehuidige mismatch voortvarend aan te pakken, roepen we het College daarom op om belemmerende regelgeving, zoals de compensatieregels die nieuwbouw aan sloop koppelen, per direct ook maar te slopen, zeker in de nieuwe structuurvisie die binnenkort het levenslicht gaat zien. En verder kijkend, dat het dan niet alleen bij mooie woorden als ‘Bouwen naar behoefte’ blijft, maar dat de uitvoering ook daadwerkelijk voortvarend wordt opgepakt.

Tot slot een kwestie die wij al vaker hebben benoemd en ik tot vervelens toe zal blijven benoemen omdat deze mij persoonlijk raakt: het vereenvoudigen van de taal in gemeentelijke stukken die bestemd zijn voor onze burgers.Menigeen snapt vaak niet het gehanteerde bureaucratisch vakjargon, evenzo de gehanteerde ambtelijke procedures.

We kunnen allerlei acties op touw zetten om het taalniveau van groepen burgers op te krikken, maar als overheid hebben we ook de plicht óns taalgebruik richting burgers zo begrijpelijk mogelijk te houden.

Onlangs las ik dat Raymond Knops, CDA staatssecretaris Binnenlandse Zaken, met zijn ‘Direct Duidelijk Brigadebestaande uit 100 taalexperts, al zo’n 20.000 overheidsteksten vereenvoudigd heeft. Volgend jaar komt er zelfs een speciale ‘Taalhulplijn’ voor ambtenaren.

Ik hoor heel graag hoe de stand van zaken in Kerkrade op dit gebied is. Elke overheid heeft ons inziens namelijk deplicht om alle burgers in begrijpelijke taal tegemoet te treden.

 

Hopelijk dat ik in ieder geval met mijn bijdrage voor iedereen duidelijk genoeg ben geweest. Bedankt in ieder geval en tot zover.

 

Namens de fractie van CDA Kerkrade,

 

Paul Boumans,

fractievoorzitter.