Het CDA Kerkrade verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Het CDA Kerkrade acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens wordendoor ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het CDA Kerkrade is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Deze privacyverklaring en dit Cookie Protocol is van toepassing op alle handelingen van het CDA Kerkrade wat betreft persoonsgegevens. 

Leeswijzer

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Verder geven wij aan op welke grond wij de persoonsgegevensverwerken, wie toegang hebben tot deze gegevens en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Ten slotte leggen wij uit welke rechten u hebt als betrokkene en hoe u deze rechten kuntuitoefenen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in augustus 2018.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle stukjes informatie over een persoon die direct of indirect tot die persoon te herleiden is. U kunt hierbij denken aan uw naam, adres, postcode of woonplaats, maar ook aan uw godsdienst, gezondheid of politieke voorkeur.

Welke persoonsgegevens verwerkt het CDA Kerkrade en waarom hebben we uw gegevens nodig?

 Het CDA Kerkrade verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de leden, donateurs en belangstellenden van het CDA Kerkrade. Het CDA Kerkrade verwerkt alleen persoonsgegeven die toereikend zijn gelet op de doeleinden, waarvoor de persoonsgegeven worden verzameld. Deze doeleinden zijn: 

 • het beheren van de ledenadministratie;
 • het ontvangen van donaties;
 • het beheren van de financiële administratie;
 • het beheren van de donateursadministratie;
 • (geanonimiseerd) statistisch onderzoek;
 • het voeren van campagnes;
 • leden- en fondsenwerving;
 • gericht informeren over verschillende aandachtsgebieden en bijeenkomsten.

De persoonsgegevens die het CDA verwerkt, zijn op te delen in drie categorieën:

 • Persoonlijke en contactgegevens (naam, geboortedatum, adresgegevens, etc.);
 • Financiële gegevens (IBAN, betaalgegevens, etc.);
 • Lidmaatschapsgegevens (lidnummer, functies voor het CDA, etc.)

Bij het verwerken van persoonsgegevens van leden, donateurs en andersoortige giftgevers is het CDA verplicht te voldoen aan de Wet financiering politieke partijen.

Nadere uitwerking persoonsgegevens

leden

Het CDA Kerkrade verwerkt verschillende gegevens van haar leden:

 • Persoonlijke gegevens: Voornaam (optioneel), achternaam, voorletters, geslacht, titulatuur (optioneel), geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en/of een overig telefoonnummer.
 • Financiële gegevens: IBAN-nummer en betaalgegevens.
 • Lidmaatschapsgegevens: Lidnummer, het soort lidmaatschap, de functie die het lid uitoefent voor het CDA, de CDA-evenementen die een lid bezoekt en het lees- en klikgedrag van nieuwsbrieven.

Wij gebruiken deze gegevens om mogelijk te maken dat u lid kunt worden en blijven van het CDA, maar ook om u gebruik te kunnen laten maken van uw rechten als CDA-lid. Verder maken we gebruik van uw gegevens om contributie te innen, informatie naar u te verzenden en u uit te nodigingen voor CDA evenementen of activiteiten.

CDA Partijcongres

Als u ons congres bezoekt, verwerkt het CDA aanvullende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens: Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, dieetwensen (optioneel), of u slechthorend bent of niet en hoe u naar het congres toekomt.
 • Financiële gegevens: IBAN-nummer en betaalgegevens.
 • Lidmaatschapsgegevens: Lidnummer, tenzij u meegaat als introducé.

Wij gebruiken deze gegevens om mogelijk te maken dat u naar het congres kunt komen, om uw eventuele lunch en/of diner aan te passen aan uw dieetwensen en om u eventueel gebruik te laten maken van ringleiding.

Donateurs

Ook van donateurs verwerkt het CDA Kerkrade persoonsgegevens. Dit gaat om de volgende gegevens:

 • Persoonlijke gegevens: Voornaam, achternaam, woonplaats en e-mailadres.
 • Financiële gegevens: IBAN-nummer en betaalgegevens.

Wij gebruiken deze gegevens om uw donatie te kunnen verwerken en het mogelijk te maken dat u een donatie kunt overmaken.

Nieuwsbriefontvangers:

Het CDA verwerkt de persoonsgegevens van de mensen die een nieuwsbrief van ons ontvangen en geen lid zijn:

 • Persoonsgegevens: E-mailadres.
 • Overige gegevens: Lees- en klikgedrag in de nieuwsbrief.

Wij gebruiken deze gegevens om na te gaan welke artikelen veel gelezen worden, welke thema’s u van belang vindt en naar welke onderwerpen weinig aandacht uitgaat. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

E-mails aan Kamerleden, Parlementariërs of andere vertegenwoordigers
De leden van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees Parlement hebben een persoonlijk e-mailadres dat eindigt op ‘@eerstekamer.nl’, ‘@tweedekamer.nl’ of respectievelijk op ‘@europarl.europa.eu’. Bij de verschillende organen wordt een onderlinge verdeling gemaakt van de onderwerpen/portefeuilles. Indien u een e-mail stuurt naar één van de voornoemde e-mailadressen, bijvoorbeeld met een politiek inhoudelijke vraag, wordt gekeken bij welke volksvertegenwoordiger deze vraag thuishoort. Dit betekent dat het kan voorkomen dat uw e-mail (inclusief eventuele bijlagen) aan iemand anders wordt doorgestuurd. Ook bestaat de mogelijkheid dat de e-mail en eventuele bijlagen worden doorgestuurd naar vertegenwoordigers in andere volksvertegenwoordigende organen.

Als u niet wenst dat uw e-mail wordt doorgestuurd naar andere volksvertegenwoordigers van het CDA, dient u dit aan te geven in uw e-mail. Dit kan echter betekenen dat wij uw vraag niet (goed) kunnen beantwoorden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Het CDA en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen die voortvloeien uit contact tussen u en één van onze volksvertegenwoordigers of medewerkers. Bovendien is het CDA niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u ons toestuurt.
Indien u persoonsgegevens (van u of van een eventuele derde) meestuurt in uw e-mail, verklaart u dat u toestemming geeft of hebt gekregen van de derde om deze gegevens op te sturen. Bovendien verklaart u toestemming te geven dat het CDA deze persoonsgegevens verwerkt. Als blijkt dat u de voornoemde persoonsgegevens zonder toestemming met ons deelt, vernietigen wij deze gegevens. Dit kan betekenen dat wij uw vraag niet in behandeling nemen.

Hoe lang bewaard het CDA Kerkrade uw gegevens?

Het CDA Kerkrade bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken, waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. Op het moment dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor een bepaald doeleinde, verwijderen wij uw gegevens.

De bewaartermijn voor de persoonsgegevens is wisselend. De bewaartermijn is afhankelijk van het soort persoonsgegeven en het doeleinde waarvoor het gegeven wordt verwerkt. Sommige persoonsgegeven, zoals namen en adresgegevens van onze leden, moeten op grond van de wet verplicht tien jaar worden bewaard.

Hoe gaat het CDA Kerkrade om met beveiliging van uw gegevens, vertrouwelijkheid en derden?

Het CDA Kerkrade behandelt uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk. Wij delen deze niet aan derden zonder uw expliciete toestemming. Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens altijd zo goed als mogelijk te beveiligen en verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het CDA kan uw gegevens verstrekken aan andere partijen, indien wij dat op grond van de wet verplicht zijn. Ook kunnen wij uw gegevens verstrekken aan andere partijen, indien dit noodzakelijk is als gevolg van een rechtszaak of als dit noodzakelijk is voor de bescherming van onze rechten.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?

Binnen het CDA zijn verschillende personen bevoegd om uw gegevens in te zien:

 • Medewerkers van het Partijbureau - voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie;
 • Medewerkers en/of bestuursleden van onze gelieerde organisatie, zoals het Wetenschappelijk Instituut, het CDJA (jongerenafdeling) en het CDAV (vrouwenberaad) - voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie;
 • Medewerkers en/of bestuursleden van de provinciale en gemeentelijke afdelingen - voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Uw daadwerkelijke persoonsgegevens worden beheerd door de ledenadministratie. Deze maakt onderdeel uit van het Partijbureau. De contactgegevens vindt u verderop in deze privacyverklaring.

De medewerkers en bestuursleden van onze gelieerde organisaties en van de provinciale en gemeentelijke afdelingen hebben (slechts) inzage in een beperkte set persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld voor het CDJA afgebakend tot de CDJA-leden of voor gemeentelijke afdelingen voor de leden die in die afdeling wonen. Verder is verschil aangebracht tussen de verschillende functies. Zo kan de secretaris uw NAW-gegevens inzien, terwijl de penningmeester uw betaalgegevens kan bekijken.

Voor de medewerkers van het Partijbureau geldt dat een tweestapsauthenticatie verplicht is. De medewerkers zijn op de hoogte van de juiste en vertrouwelijke wijze waarop zij met uw persoonsgegevens om moeten gaan.

Welke rechten hebt u?

Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, hebt u verschillende rechten. Dit zorgt ervoor dat u beter inzicht kunt krijgen in de persoonsgegevens die het CDA Kerkrade over u heeft opgeslagen. Bovendien kunt u beter grip krijgen op de wijze waarop bedrijven met u persoonsgegevens omgaan.

De verschillende rechten zijn:

 • Recht op inzage
  • Dit recht maakt het voor u mogelijk om te vragen welke gegevens wij van u hebben.
 • Recht op correctie
  • Als blijkt dat we verkeerde persoonsgegevens van u hebben, moeten wij dit corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden
  • Dit recht brengt met zich mee dat wij uw gegevens moeten verwijderen als u erom vraagt.
 • Recht om beperking van een verwerking die wij uitvoeren
  • In bepaalde gevallen mag u aangeven dat wij moeten stoppen met het verwerken van uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld als uw gegevens mogelijk onjuist zijn of als de gegevens niet meer nodig zijn.
 • Recht van bezwaar
  • In sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Recht om uw gegevens (op uw verzoek) over te dragen naar een andere instelling
  • Dit recht wordt ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd. Als u een beroep doet op dit recht, moeten wij uw gegevens overdragen aan een andere instellingen.

 Wilt u een beroep doen op één van deze rechten? In dat geval kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. De contactgegevens vindt u verderop in deze privacyverklaring. Wij streven ernaar om binnen één maand gehoor te geven aan uw verzoek. Dit is afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek.

Let op! Op het moment dat wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming (u hebt in het verleden expliciet toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken), mag u die toestemming altijd intrekken.

Hoe gaan wij om met Social Media?

Op de website van het CDA Kerkrade zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook of Twitter afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Het CDA heeft hier geen invloed op. In de privacyverklaring van Facebook en Twitter vindt u hier aanvullende informatie over.

Er worden nog meer buttons weergeven (WhatsApp, LinkedIn, E-mail, Outlook en printen). Volledigheidshalve willen wij u meegeven dat het CDA Kerkrade op deze vorm van cookies geen invloed heeft. Wij verwijzen u ook voor deze websites en apps door naar de privacyverklaringen van de betreffende aanbieders.

Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, WhatsApp en Outlook anonimiseert de informatie die zij verzamelen zoveel mogelijk. Deze informatie brengen zij over naar servers in de Verenigde Staten waar de informatie wordt opgeslagen. De voornoemde sociale mediabedrijven hebben aangegeven zich te houden aan de Privacy Shield principes. Zij zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook

Facebook kan ervoor zorgen dat onze advertenties worden getoond aan mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze boodschap. Op die manier kunnen wij Facebook-berichten en -advertenties aan u laten zien die voor u interessant zijn. De persoonsgegevens die het CDA hiermee verzameld, wordt geanalyseerd. Vervolgens gebruiken wij deze gegevens voor het ontwikkelen van campagnes. Met deze methode streven wij ernaar voor u relevant informatie en gepersonaliseerde berichten te tonen op onze website. Wij ontvangen van Facebook geen informatie over uw bezoeken aan andere websites dan www.cda.nl. Het CDA krijgt op geanonimiseerd niveau data terug van Facebook. Facebook is gerechtigd om de verzamelde gegevens op een beveiligde manier door te geven aan anderen.

Gebruik van cookies

Het CDA maakt gebruik van cookies bij het aanbieden van onze diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het CDA maakt gebruik van drie soorten cookies:

Tijdelijke cookies: deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de website makkelijker te maken.

Advertising pixels: met deze pixels zorgen wij ervoor dat wij relevante advertenties kunnen tonen.

Aanvullende cookies: deze cookies gebruiken wij om uw voorkeuren op te slaan. Zo onthouden wij onder andere welke contrastfunctionaliteit u gebruikt, of u akkoord gaat met de cookieverklaring en welk lettertype u gebruikt.

 Het is voor u als gebruiker mogelijk om deze cookies te weigeren. Dit kan betekenen dat u niet volledig gebruik kunt maken van onze website.

Naast cookies maken we ook gebruik van soortgelijke technieken, zoals JavaScript en web beacons. Via JavaScript kunnen wij informatie verzamelen. Met cookies kunnen wij deze informatie opslaan. Vervolgens kunnen wij de informatie versturen via web beacons.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van het CDA Kerkrade?

Op de website van het CDA kunnen hyperlinks zijn opgenomen. Het kan voorkomen dat u via een hyperlink onze website verlaat en op de website van iemand anders terechtkomt. Het CDA heeft geen zeggenschap over de websites waarnaar wordt gelinkt. Op die website is een ander privacybeleid van toepassing. Het CDA accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van anderen.