15 maart 2017

Commissie Grondgebied en Economische Zaken (GEZ) van 14 maart 2017

Op 14 maart vond er een commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken (GEZ) plaats. Een samenvatting van deze vergadering en onze inbreng kunt u hier terug lezen.
Lijst van toezeggingen
Bij het agendapunt 7, lijst van toezeggingen, heeft CDA opnieuw aandacht gevraagd voor concretisering van de lijst van toezeggingen. Roger Hoofs: de Omgevingswet zou 1e kwartaal worden geagendeerd. Is niet gebeurd, de vraag is wanneer dit nu wel wordt geagendeerd. Daarnaast hebben wij van het college een reactie gekregen op het verzoek om de afhandelingtermijnen verder te concretiseren. Het zal niet verbazen dat wij het antwoord van het college meer dan teleurstellend vinden. Er kunnen weliswaar redenen zijn die de afhandelingtermijn bepalen, dat ontslaat het College er niet van de afhandelingdata te concretiseren. In dat licht bezien verbaasd het ons dat de Collegereactie eindigt met de toezegging ‘Dat neemt niet weg dat wij altijd bereid zijn om waar mogelijk termijnen verder te concretiseren.’ Het verzoek was immers om dit te gaan doen, helaas tot nu toe zonder een verdere concretisering van afhandelingtermijnen. Dus nu weer de vraag om een en ander te concretiseren.
Wijziging gemeenschappelijke regeling gegevenshuis
Bij het agendapunt 9, 2e wijziging gemeenschappelijke regeling Gegevenshuis, heeft Roger Hoofs het CDA standpunt bevestigd dat vestiging altijd moet plaatsvinden in een gemeente die actief deelneemt. Roger Hoofs: Stel een van de oorspronkelijke gemeenten neemt afscheid van de GR, en daar is toevallig het Gegevenshuis gevestigd, dan moet de vestiging daar weg. Daarom hebben wij een tekstuele wijziging voor van artikel 31 punt 2 voorgesteld. Het College heeft toegezegd deze wijziging te bespreken maar geeft tegelijk aan dat er een meerderheid in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling nodig is om aanpassingen door te voeren.
Afhandeling vertrouwelijke stukken Centrumplan
Bij agendapunt 10, afhandeling vertrouwelijk stukken Centrumplan, heeft Paul Dahlmans aangegeven dat in het verleden op diverse stukken geheimhouding is opgelegd omdat openbaar maken economische en/of financiële belangen van gemeente kon schaden (bij onderhandelingen, opdracht verstrekken bijvoorbeeld. Paul Dahlmans: Bij de vorige maand gevoerde discussie over WMC-klaar maken van het centrumplan heeft het College echter aangegeven dat alles is opgedragen en dat de latere oplevering het gevolg is van planning en handwerkproductie van inrichtingen. Op basis daarvan is CDA van mening dat er dan ook geen geheimhouding meer hoeft te zijn op stukken; er is dus, zeker niet op stukken uit 2014 en 2015 die voor 95% financiële gegevens bevatten en die inmiddels qua inhoud achterhaald zijn. Burgers hebben, nu we bijna klaar zijn, er recht op om te weten wat het nu uiteindelijk allemaal gekost heeft. Het College geeft in de vergadering aan dat er toch nog opdrachten moeten worden verstrekt. Op basis daarvan stelt CDA dat zij zich nu besodemietert voelen omdat een maand geleden op basis van vragen en opmerkingen van CDA door het college is gesteld dat dit niet aan de orde was. Uiteindelijk heeft Paul Dahlmans op het voorliggende stuk een mondeling amendement ingediend dat op basis van 10 voor en 8 tegen meerderheid is aangenomen. Dat betekent dat het voorstel nu is om geheimhouding op te heffen over de stukken die door het College als akkoord voor opheffen geheimhouding zijn aangedragen. De stukken waarvan het College van mening is dat er nog geheimhouding op moet blijven zullen in een apart voorstel de volgende vergadering opnieuw worden voorgelegd waarin het College per onderdeel toelicht waarom geheimhouding vereist is. Wij wachten het voorstel af.
Motie inzake Wereldwinkel
Het agendapunt 11, Motie inzake Wereldwinkel, is tijdens de vergadering door de indiener Lokaal Alternatief ingetrokken omdat de VVD aangaf dat de Wereldwinkel in een gesprek heeft aangegeven geen bijdrage te hoeven krijgen. Roger hoofs heeft aan het College voorgesteld om de mogelijkheid van een POP-Up Store voor de Wereldwinkel tijdens het WMC in het centrum te bezien. Het College heeft dat toegezegd.
Parkeerbalans en benodigde capaciteit Rodaboulevard
Tot slot het agendapunt 12, Parkeerbalans en benodigde capaciteit Rodaboulevard. De getoonde presentatie geeft aan dat er tijdens piekmomenten onvoldoende parkeermogelijkheden en een slechte bezoekersstroomafhandeling van langzaam verkeer is. Roger Hoofs en Paul Dahlmans hebben staande de vergadering een aantal suggesties gedaan en het College heeft toegezegd om in het 4e kwartaal 2017 met oplossingsvoorstellen te komen en de suggesties van CDA worden daarbij betrokken.