22 februari 2018

Commissie Grondgebied en Economische Zaken (GEZ) van 21 februari 2018

Tijdens de laatste Commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken van deze raadsperiode, waren de belangrijkste punten op de volle agenda: de beleidsnota archeologie, de wijziging van de afvalstoffenverordening, de Campus, de stand van zaken over het Centrumplan en de stand van zaken over het zogenoemde flankerend beleid.
Beleidsnota archeologie
Over deze beleidsnota was iedereen het gauw eens: goed dat wij de rijke historie van Kerkrade goed in beeld brengen en houden. Daarom zei CDA Kerkrade: “Als je ergens naar toe wil is het goed om te weten waar je vandaan komt. Dat geldt voor ieder individu maar zeker ook voor de stad.”  
Wijziging afvalstoffenverordening
Door het vorig jaar vastgestelde “Afvalbeheersplan 2014-2020 Rd4-gemeenten, stap 2” moet de zogenoemde afvalstoffenverordening worden aangepast. De wijziging is dat Rd4 daardoor verplicht is minimaal 1 keer per vier weken de restafvalcontainers op te halen. Tot nu toe was dat 1 keer per twee weken. Wij hebben extra aandacht gevraagd voor mensen die incontinentiemateriaal nodig hebben en gezinnen met kleine kinderen. Het kan namelijk niet de bedoeling zijn dat iemand vier weken lang luiers moet ‘opsparen’. De bedoeling is dat mensen een pasje kunnen krijgen van een ondergronds afval inzamelsysteem en dan op elk moment van de dag daar afval kwijt kunnen. CDA houdt de vinger aan de pols hoe dit in de praktijk gaat werken en of er voldoende ondergrondse systemen beschikbaar zijn. Ook toename van zwerfafval is een aandachtspunt van CDA omdat wij van mening zijn dat dit komt door de prijzen die tegenwoordig worden gevraagd voor restafval en bezoek aan milieuparken. Een lagere ophaalfrequentie zal waarschijnlijk niet helpen om het zwerfafval te verminderen.  
De Campus
Het voorstel dat door het college aan de commissie is voorgelegd is om alleen de meest noodzakelijk werkzaamheden uit te voeren zodat de Campus weer aan het bouwbesluit voldoet, waardoor het gebouw in gebruik kan worden genomen; de overige bouwkundige tekortkomingen worden niet aangepakt. De kosten worden in het best case scenario geraamd op 1 miljoen euro waarvan € 400.000 voor bouwkundige kosten, € 400.000 voor nieuwe vloerbedekking om de scheurvorming te verbergen en € 200.000 bijkomende kosten. Het gebouw wordt dan verhuurd zonder afwerking van plafonds, verlichting, wanden en installaties. Naar onze mening is dit voorstel niet compleet financieel onderbouwd; een deel van de kosten zijn in kaart gebracht en er zijn nog diverse onduidelijkheden die de kosten kunnen beïnvloeden zoals noodzakelijke aanvullende onderzoeken. Ondanks eerdere toezeggingen en afspraken heeft het College alternatieve oplossingen zoals bv verkoop, niet aan de commissie voorgelegd. Ondanks dat zich al een aantal gegadigden informeel bij de gemeente heeft gemeld. Het college heeft gekozen om alleen deze optie voor te leggen. Onze indruk is dat het huidige college dit dossier voor de verkiezingen wil afronden en dat gaat ten koste van de kwaliteit, het resultaat en uiteindelijk ook de financiën. Daarnaast kunnen betrokken deskundigen niet eenduidig aangeven wat de oorzaak van de problemen is. De scheurvorming is nog niet gestopt en onduidelijk is of en wanneer die stopt. Kandidaten waaraan het gebouw verhuurd kan worden heeft het College niet; wij verwachten dat die ook moeilijk te vinden zijn door het negatieve imago van het gebouw en dat de huurprijs hierdoor een heel stuk lager zal komen te liggen met als gevolg waarde-afboeking. Ook zal de gemeente dan wellicht moeten bijdragen in installaties, afwerking etc., kortom kosten die nu niet in beeld zijn gebracht maar er wel bij horen. CDA heeft voorgesteld om alles volledig in kaart brengen. Niet alleen de bouwkundige kosten maar ook extra exploitatielasten enz., enz. en op basis daarvan de nieuwe Raad een keuze te laten maken uit die verschillende opties die allemaal financieel onderbouwd zijn. Het college moet nog een aantal vragen beantwoorden en wij zijn benieuwd hoe het voorstel in de komende raadsvergadering behandeld wordt.  
Toelichting Centrumplan
Uit de presentatie die tijdens dit agendapunt is gegeven moeten wij constateren dat er weer verdere vertraging is opgelopen voordat het centrumplan gereed is. Nu wordt gesproken over derde kwartaal 2018 onder voorbehoud van weersinvloeden. Wij hebben diverse inhoudelijke vragen gesteld over claims van onderaannemers die nu voorliggen, vertragingskosten etc. waarop weliswaar een summier antwoord is gegeven, maar dit stemt ons niet tevreden. Wij kunnen wel stellen dat de kosten van het Centrumplan fors hoger zijn uitgevallen dan in het begin is aangegeven en dat ook de oorspronkelijke planning flink is overschreden. Wij zijn benieuwd of ooit duidelijk wordt wat dit plan in totaal werkelijk gekost heeft. De vraag wordt wel gesteld maar het antwoord is tot nu toe niet gegeven.  
Voortgang flankerend beleid/centrummanagement
De huidige stand van zaken is in een presentatie aan ons getoond. Dit gaat van parkeren tot stimuleringsmaatregelen voor het invulling van leegstaande winkels. En van de visie toerisme tot de evenementen in Kerkrade. Kort gezegd er is een beeld van de huidige stand van zaken geschetst maar we zijn er nog lang niet.