09 maart 2020

commissievergadering AZM 9 maart 2020

In maart enkel een vergadering van de commissie AZM, simpelweg vanwege een gebrek aan agendapunten bij B&S en GEZ.

Hoe dan ook, bij de commissievergadering AZM ging het met name over de Rekenkamercommissie(RKC), de Kadernota Euregionalisering 2020 én de jaarcijfers van Politie/Handhaving.

De RKC is een orgaan dat in opdracht van de Raad onderzoeken laat uitvoeren die doorgaans betrekking hebben op bestuurlijke processen binnen een gemeente. De RKC vroeg om nieuwe onderzoeksvoorstellen en deed daarbij een voorstel waarbij Onderwijs uiteindelijk het hoogst scoorde.

Ook bij ons heeft dit onderwerp de hoogste prioriteitomdat een onderzoek naar o.a. hoe het mogelijk isdat het VO in Kerkrade nagenoeg verdween én het initiatief Nova Rolduc destijds in de kiem smoorde, een prima aanvulling kan zijn op het al in gang gezette onderzoek naar volwaardig VO in Kerkrade.

De Kadernota Euregionalisering 2020 benadrukt de focus van het Kerkraadse internationaliseringsbeleid op de Euregio, en dan met name het Duitse deel, de regio Aken. Dit past bij de realiteit van de grensoverschrijdende samenwerking, waarin Kerkrade een voortrekkersrol speelt en wil blijven spelen. Successen als het Grensinfopunt (GIP) en het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsmarktbemiddeling (SGA), beide gevestigd in het EBC, zijn hier voorbeelden van en moeten structureel verankerd worden. Voor CDA Kerkrade is Euregionalisering een soort paraplu die direct of indirect vele beleidsterreinen raakt. Wij willen dan ook dat bij iedere beleidsmaatregel van de gemeente wordt gekeken naar de effecten in het kader van de grensligging en wordt bezien of samenwerking met de buren Herzogenrath (in Eurode-verband) en Aken wellicht een toegevoegde waarde biedt. Daarbij valt te denken aan een nieuwe (tweetalige) middelbare school, toerisme, openbaar vervoer, Center Court, huisvesting, duurzaamheid enz.  

Wat de cijfers van Politie/Handhaving betreft, verontrust vooral de toename van de overlastmeldingen:van 2.362 in 2018 naar 3.331 in 2019. Daarnaast wellicht nog een ernstiger punt van zorg, de verharding bij crimineel gedrag. Straatroven/overvallen zijn duidelijk toegenomen en we zien maar liefst een meer dan verdrievoudiging bij verboden wapenbezit. Dit laatste zal het veiligheidsgevoel onder burgers beslist niet ten goede komen.

Neemt niet weg dat wij als CDA Kerkrade een groot respect hebben voor de politiemensen en handhavers die regelmatig met gevaar voor eigen leven en bij gebrek aan menskracht, toch de veiligheid van de burgers trachten te garanderen.