18 mei 2021

Commissievergadering AZM - 16 mei 2021

Opnieuw een digitale commissievergadering AZM waarbij dehoofdthemas waren, de begroting 2022 van Parkstad Limburg, de jaardocumenten en de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg, het project Goed Communiceren én een brainstormsessie over de gevolgen van Corona.

Wat de begroting 2022 van Parkstad Limburg betreft, hebben we vragen gesteld over hoe de extra bijdragen die in de toekomst van Kerkrade worden verwacht i.v.m. het versterken van de bestuurs- en uitvoeringskracht, via de inzet van personele capaciteit gerealiseerd gaat worden. Het intern sollicitatietraject hiervoor blijkt in ieder geval al in gang gezet.

Veiligheidsregio Zuid Limburg hebben we verder gecomplimenteerd met de wijze waarop ze de Coronacrisis tegemoet zijn getreden en nog steeds doen. Naast extra inspanningen zoals het inrichten van een Limburgs Dashboard Covid-19, dat een wezenlijke bijdrage in de aanpak van deze pandemie levert, was er daarnaast toch ook nog gelegenheid om de afgesproken verbetertrajecten op te pakken. Chapeau!

Financieel had en heeft men de zaken ook goed op orde, zij het dat we toch aandacht hebben gevraagd voor het verkleinen van het verschil tussen de bijdragen die van ons verwacht worden als gemeente en die daarvoor begroot zijn, bijvoorbeeld via extra taakstellingen.

Meer dan extra aandacht van onze kant was er voor het project ‘Goed Communiceren dat tot doel heeft het ambtelijk taalgebruik te vereenvoudigen. Een doelstelling die wij als CDA Kerkrade al sinds jaar en dag onderschrijven en waarbij we ook aandacht gevraagd hebben voor Kerkraadse burgers met een buitenlandse achtergrond.

Tenslotte hebben we in het kader van het bestrijden van de gevolgen van de Coronapandemie o.a. het idee geopperd om een loket in te richten waar zowel partijen die een hulpvraag hebben maar ook zij die goede ideeën hebben, zich kunnen melden. Burgers, ondernemers, verenigingen etc. tonen juist nú heel veel creativiteit in het bestrijden van de gevolgen van Corona waar anderen weer hun voordeel mee kunnen doen.Pure noodzaak want voorlopig zal Corona nog niet tot het verleden behoren.