14 april 2021

Commissievergadering Burgers & Samenleving – 13 april 2021

In de commissie B&S van april stonden vier onderwerpen centraal. Allereerst hebben we stilgestaan bij de WOZL en WSP. Zij hebben vooral financiële verantwoording afgelegd in de vorm van een doorkijk naar 2023 en een begrotingswijziging t.a.v. 2021. Afgelopen jaar heeft onder andere COVID-19 parten gespeeld waardoor de bijdrage van de gemeente hoger uitvalt. Een groot deel van de SW-ers zat bijvoorbeeld vanaf maart 2020 in eerste instantie thuis. Dit gaat inmiddels gelukkig beter. De hoop in dit verband is ook gevestigd op een stukje financiële compensatie door het Rijk.

Vervolgens hebben we een presentatie gekregen van bureau VSV (Bureau Voortijdig Schoolverlaters). Dit bureau wordt actief ingezet in het kader van de leerplichtwet en gaat vooral bij verzuimers en thuiszitters aan de slag. Het CDA Kerkrade vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor het terugdringen van het uitvalpercentage. Dit percentage ligt in onze gemeente rond de 3%, wat op zich in de regio Zuid-Limburg een gemiddeld percentage is, maar in vergelijking met de rest van Nederland aan de hoge kant. Er is geen sprake van een plotselinge stijging maar een beeld dat al 15 jaar waarneembaar is. De belangrijkste reden is de sociaaleconomische zwakkere regio waar we in leven. In de Corona-tijd was de extra handicap het signaleren of kinderen onderwijs volgen. Speerpunten voor 2021 zijn o.a. het verder implementeren van een verzuimconvenant voor leerlingen van 18 jaar en ouder om deze na een kortere periode van verzuim te begeleiden. De zorg van het CDA is dat de cijfers van uitval hoog blijven en dat het wellicht goed is om ook te kijken naar oorzaken en andere oplossingsrichtingen zoals koppelingenaan VIE en het gedachtegoed van het Martin Buber.

Vervolgens hebben we een zeer inspirerende presentatie gehad van de Stichting Zomerschool. Deze stichting zorgt in de zomervakantie voor een gevarieerd aanbod (sport, voeding, yoga met thema’s als: respect hebben voor elkaar) aan activiteiten onder het motto ‘we zijn veel mooier dan we denken dat we zijn’. De zomerschool is begonnen in 2018 met 2 weken en 32 kinderen en nu uitgegroeid tot 4 weken met 68 kinderen. De zomerschool wordt op twee locaties verzorgd. Voor de toekomst hoopt de zomerschool nog meer kinderen te mogen begroeten. De belangrijkste uitdaging is de borging van de positieve effecten van de zomerschool, ook buiten de zomerperiode met een aanbod op verschillende momenten door het jaar. CDA Kerkrade heeft de hoop uitgesproken dat de best practices  van de Zomerschool ook geïntegreerd worden in het programma VIE en het gedachtegoed van het Martin Buber.

Het laatste onderdeel in de commissievergadering betrof de cijfermatige ontwikkelingen in de diverse aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein.  We zien een redelijk stabiel beeld en daar waar Corona een nadelig financieel effect heeft gehad, wordt dit grotendeels gecompenseerd door coronacompensaties vanuit het Rijk. Het CDA is blij dat de gemeente Kerkrade ook in deze moeilijke periode haar huishoudboekje zo op orde weet te houden.