15 april 2021

Commissievergadering GEZ van 14 april 2021

In de digitale commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken (GEZ) van afgelopen woensdag stonden vijf agendapunten centraal. Allereerst werd in de vergadering gesproken over het beleid en de projecten die in Kerkrade zijn met betrekking tot duurzaamheid. Er is een totaaloverzicht van de verschillende projecten aan de commissie gepresenteerd. Zo zijn in Kerkrade projecten en initiatieven op het gebied van energietransitie, warmte, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Het betreft een veelvoud aan interessante projecten die in de komende jaren, zeker met het oog op de klimaatdoelstellingen van Parijs en de werelddoelen van de VN, nog vaak binnen onze gemeente onderwerp van gesprek zullen zijn. Tijdens de presentatie heeft het CDA Kerkrade aandacht gevraagd water, in de brede zin van het woord, in dit beleid op te nemen en het het beleid te koppelen aan de programmalijnen van Vie en het initiatief Martin Buber. Het College heeft deze suggesties ter harte genomen.

Vervolgens spraken we over de RES (regionale energiestrategie) 1.0 Zuid-Limburg. In dit ontwerpbesluit is het bod vastgelegd dat onze regio aan het Rijk gaat doen. In het bod beschrijft de regio Zuid-Limburg, en voor ons nog belangrijker de regio Parkstad Limburg, op welke manier we ons steentje bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. De uitvoering van het bod om te komen tot de daadwerkelijke vermindering van de CO2-uitstoot, wordt de komende jaren duidelijk. De keuzes die daarvoor gemaakt moeten worden, komen in een later stadium terug in de Raad. Bij de uitvoering zijn we ook afhankelijk van financiële ondersteuning van het Rijk. Het bod is in de ogen van het CDA Kerkrade ambitieus maar noodzakelijk, zeker ook gezien de doelen die gesteld en opgelegd zijn.

Daarna hebben we stilgestaan bij het centrumplan. In een presentatie hebben we teruggeblikt op de ontwikkelingen in het centrumplan in de afgelopen jaren. Daarbij is aandacht geweest voor de financiële resultaten (o.a. gebiedsexploitatie en de stimuleringsregeling). Ook is dhr. Meijer van Wyckervesteingegaan op de stand van zaken in de retail. Momenteel is er slechts 54% van de retail verhuurd. Ondanks alle inspanningen tot nu toe is dus werk aan de winkel om de bezettingsgraad te verhogen. Corona maakt dit echter niet makkelijker. Wel wordt nog steeds met partijen gesproken die interesse hebben in een plek in ons centrum. Tot slot heeft de Centrummanager gerapporteerd over de samenwerking met de ondernemers die goed is en de komende tijd verder verstevigd zal worden. Daarbij is de Centrummanager uiteraard afhankelijk van de corona-maatregelen, bijvoorbeeld voor het organiseren van activiteiten. Later dit jaar vindt op verzoek van CDA Kerkrade een uitgebreide evaluatie met betrekking tot het centrumplan plaats en die wij kritisch zullen lezen.

Als volgende agendapunt kwam de mogelijke sloop van de kloostervleugel Pannesheide aan bod. In de afgelopen jaren heeft de gemeente onderzoek gedaan naar een herbestemming voor ditrijksmonumentale pand. Helaas heeft dit niet tot resultaat geleid. Behoud van het pand onder voorwaarde dat er een haalbare invulling komt die óók in staat is om beheer en onderhoud van het gebouw te bekostigen, heeft de voorkeur van het CDA Kerkrade. Het College heeft toegezegd de Raad de komende maanden op de hoogte te houden van mogelijke ontwikkelingen. Daarbij gaat het College actief op zoek naar mogelijke nieuwe investeerders. Eind 2021 moet een definitief besluit genomen zijn.

Tot slot kwam de motie inzake de aanleg van een Witte Anjerperk aan de orde. Deze motie was ingediend door het CDA Kerkrade. Wij hebben deze motie ingebracht als symbool en blijk van waardering voor alle mensen die zich door de jaren heen hebben ingezet voor de vrede in zowel binnen- als buitenland. Via de motie willen wij de aanleg van een Witte Anjerperk op een nader te bepalen plek in onze gemeente realiseren. De commissie heeft unaniem ingestemd met de motie die in de komende raadvergadering officieel bekrachtigd zal worden. Het College zal ons vervolgens informeren over de voortgang.