06 december 2020

Commissievergadering Grondgebied & Economische Zaken – 2 december 2020

Afgelopen woensdag vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. Vanwege de coronabeperkingen vond de vergadering wederom digitaal plaats. De belangrijkste agendapunten van deze vergadering waren het ontwerpbesluit met betrekking tot windenergie, de voortgang gebiedsontwikkeling Rolduckerveld en de structuurvisie wonen Zuid-Limburg.

 

Allereerst het ontwerpbesluit inzake windenergie. Iedere gemeente krijgt te maken met de energietransitie, ook de gemeente Kerkrade. De mogelijkheden in Kerkrade om invulling te geven aan de energietransitie liggen niet voor het oprapen. Daarom vindt CDA Kerkrade het een goede zaak dat er richting wordt gegeven aan hoe we in Kerkrade om willen gaan met windenergie middels de windvisie die in deze vergadering aan bod is gekomen. Kerkrade zoekt daarin nadrukkelijk de samenwerking op met Simpelveld en Heerlen waarbij er volop gezocht wordt naar initiatieven waarbij burgers betrokken worden en kunnen meeprofiteren van windenergie. Dit vinden wij een goede zaak. De komende tijd zal er nader onderzoek gedaan worden naar de mogelijkhedenmet betrekking tot windenergie in onze gemeente. Het CDA Kerkrade houdt de vinger aan de pols om draagvlak onder onze burgers te borgen.

 

Vervolgens kwam de voortgang van de gebiedsontwikkeling Rolduckerveld aan bod. Het is goed om te zien dat de gemeente, samen met diverse samenwerkende partijen, aan de slag is om alles in het werk te stellen de gebiedsontwikkeling vorm te geven. De eerste particulieren woningen zijn aangekocht, het stedenbouwkundigplan is gereed en er wordt veelvuldig met de bewoners gesproken om werkgroepen in te richten en het concept ‘Positieve Stad’ vorm te geven. CDA Kerkrade heeft burgerparticipatie hoog op de agenda staan. Op ons verzoek heeft de wethouder toegezegd dat bij de volgende voortgangsrapportage ook een burger aansluit om te vertellen over de ontwikkelingen.

 

Tot slot hebben we in de vergadering over de structuurvisie wonen Zuid-Limburg gesproken. De structuurvisie maaktmogelijk dat we een oplossing kunnen bieden voor de krapte op de woningmarkt bij sociale huur, middenhuur en starters. CDA Kerkrade vindt het van belang dat in Kerkrade woningen beschikbaar zijn en komen voor alle doelgroepen, dus ook buiten de sociale huur, middenhuur en starters. Hierdoor wordt een gevarieerde inwonerssamenstelling nagestreefd wat in onze beleving van groot belang is voor de sociale samenhang binnen onze gemeente.