12 mei 2017

Nieuw fractiereglement voor de CDA fractie.

Men staat er in veel verenigingen of stichtingen vaak niet bij stil: het hebben van goede statuten en reglementen. Deze gaan in op de wijze hoe een en ander is georganiseerd en hoe de gang van zaken binnen de vereniging of stichting dient te verlopen. Ook wordt stil gestaan bij hoe stemmingen worden geregeld en hoe bij mogelijke voorkomende problemen wordt gehandeld. Ook een fractie van een politieke partij die in een vertegenwoordigend publiek lichaam functioneert, bijvoorbeeld de Tweede Kamer, Provinciale Staten of de gemeente zijn als een kleine organisatorische eenheid aangewezen op heldere werkafspraken en eenduidigheid over hun eigen organisatie, besturing en werkwijze. Dit alles wordt veelal vastgelegd in een zogenaamd fractiereglement. Het landelijke bureau van het CDA heeft een aantal jaren geleden hiervoor een basis model -reglement ontwikkeld dat iedere fractie kan gebruiken. Naar eigen believen kan dit reglement worden aangepast zodat het nauwe aansluiting vindt bij de gangbare gebruiken en gewoonten in een CDA-fractie binnen de betreffende gemeentelijke politiek. De fractie van het CDA in Kerkrade heeft in het najaar van 2016 besloten naar aanleiding van voorkomende problemen dat het een goede zaak is dat wij weer over een actueel reglement beschikken dat de organisatie, besturing en werkwijze van de fractie goed weergeeft en tevens dat dit reglement aangepast moet zijn aan de eisen van deze tijd. De fractiesecretaris is met deze opdracht aan de slag gegaan en na diverse interne afstemmingen van concepten die werden ontwikkeld, heeft dit in maart 2017 geleid tot een definitieve versie. Deze versie van fractiereglement is op 11 mei jl. geformaliseerd in de fractievergadering en door de fractievoorzitter en secretaris ondertekend. Met ingang van 12 mei beschikt de CDA-fractie daarmede weer over een actueel en modern fractiereglement. Daarmee wordt voorkomen dat er onnodige onduidelijkheden zijn over de aansturing van de fractie, over stemmingen, over hoe te handelen bij eventuele problemen en hoe in algemene zin wordt gewerkt binnen de fractie. Hiermee is voor zowel de huidige als de toekomstige fractieleden duidelijk welke spelregels gelden in de CDA-fractie zodat alle neuzen dezelfde kant op wijzen en er een solide basis is voor een gezonde werkwijze van onze fractie.