20 april 2017

Raadsvergadering van 19 april 2017

Tijdens de raadsvergadering op 19 april is CenterCourt opnieuw besproken. Als CDA Kerkrade staan wij niet negatief tegenover de plannen, maar tegelijkertijd hebben wij ook een aantal suggesties aan het college en de raad gedaan. 
Het plan opsplitsen in twee delen
Het plan CenterCourt is in twee delen te splitsen, namelijk het concept met planbureau en het bouwwerk waarin het gehuisvest is. CDA staat achter het concept met het planbureau en we vragen ons af waarom dan niet daar nu al mee beginnen? Daarom heeft CDA Kerkrade een motie ingediend die een tweeledig doel had.
Waarom een motie?
Het eerste doel van onze motie was om de activiteiten van planbureau zo spoedig mogelijk op te pakken zodat ervaring kan worden opgedaan met de activiteiten en om het planbureau voor Kerkrade te behouden (andere gemeentes zouden het zo kunnen overnemen). Door het College is beaamd dat direct opstarten van een aantal activiteiten van het planbureau geen probleem is. Het tweede doel van de motie was de risico's in het kader van eigen planontwikkeling door de gemeente te beperken. Wij hebben geconstateerd dat de gemeente alleen zwembad, sporthal, parkeergarage en openbaar gebied onder haar hoede neemt zodat de risico's voor de gemeente ook beperkt blijven tot dat onderdeel. Het College heeft bevestigd dat wij dat goed zagen. De positieve antwoorden van het College zijn voor ons aanleiding geweest onze motie in te trekken.  
Door ons gestelde vragen
CDA heeft het College tijdens de behandeling van dit raadsstuk een aantal concrete vragen gesteld. Een daarvan was dat het voor CDA niet meer dan normaal is dat gemaakte kosten aan initiatiefnemers worden vergoed wanneer zo'n initiatief, zoals hier het geval is, wordt overgenomen. Het oorspronkelijke plan is door het College in het kader van IBA opgepakt en dat heeft geresulteerd in het nu voorliggende plan. Wij hebben het College verzocht om in gesprek te gaan met de initiatiefnemers over compensatie voor de door de initiatiefnemers gemaakte kosten. Het College heeft aangegeven daartoe bereid te zijn. Omdat het College heeft aangegeven dat het plandeel van Wyckerveste investeringstechnisch buiten het plangebied van de gemeente valt hebben we gevraagd of de door het College aangegeven verwachte investering van € 36 miljoen alleen bedoeld is voor de onderdelen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Hierop heeft het College bevestigend geantwoord. We hebben vraagtekens bij de verwachte kosten van € 36 miljoen voor de gemeentelijke plandelen en we wachtende onderbouwing met spanning af.  
Onze reactie op de motie van Lokaal Alternatief
Resteert nog de motie van Lokaal Alternatief. Wij hebben Lokaal Alternatief in de commissievergadering en voorafgaand aan de raadsvergadering gevraagd de motie zodanig aan te vullen dat niet alleen voor de locatie Center Court de haalbaarheid van een woonfoyer voor kansarme jongeren wordt onderzocht, maar ook andere locaties in Kerkrade te bekijken om zo uiteindelijk tot de meest geschikte plek te komen. En om bij het onderzoek niet alleen de relevante partners te betrekken maar rond de locatie Center Court ook de initiatiefnemers en overige partners, dus alle partners, te betrekken. Lokaal Alternatief heeft de motie ondanks onze herhaalde verzoeken, niet willen aanpassen.  
Conclusie
Het College heeft in de raadsvergadering uiteindelijk op vragen van CDA aangegeven de door CDA gewenste aanvullingen mee te nemen in het onderzoek. Het huidige plan -- noem het "het IBA-plan" -- zal, wanneer het financieel haalbaar is, een uitstekende aanvulling voor Kerkrade betekenen. Mits financieel haalbaar steunen wij dat plan. Voor het onderzoek zijn voorbereidingskosten noodzakelijk en de voorgestelde grondtransactie zien wij als een strategische aankoop nabij het centrum, ongeacht de verdere ontwikkeling van het terrein. CDA heeft daarom ingestemd met het ontwerpbesluit.  
Onze reactie op de motie van Ons Kerkrade
Het laatste agendapunt was de motie van Ons Kerkrade inzake onderzoek leefbaarheid in de wijken bij Carnaval. Wij hebben deze motie gesteund omdat ook wij van mening zijn dat Carnaval in de wijken meer aandacht zou moeten krijgen en dat het College een initiërende rol hierin zou kunnen vervullen. Helaas bleek echter dat de motie niet op een meerderheid kon rekenen en derhalve verworpen is.