25 februari 2021

Raadsvergadering van 24 februari 2021

Op woensdag 24 februari 2021 is de gemeenteraad van Kerkrade digitaal samengekomen om te vergaderen over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad.

In de vergadering stonden vier onderwerpen centraal. Allereerst werd het ontwerpbesluit met betrekking tot de Takendiscussie Parkstad Limburg behandeld. Met de toekenning van de Regio Deal in juli 2019 kwam vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken de nadrukkelijke oproep om de samenwerking binnen Parkstad te verdiepen en te verbreden. Een en ander heeft geleid tot een actualisatie van de strategische agenda uit 2015 en een hernieuwde blik op de taken en bevoegdheden van de Stadsregio. Een van de belangrijkste wijzigingen als gevolg van deze actualisatie is het instellen van twee nieuwe bestuurscommissies; een bestuurscommissie duurzaamheid en een bestuurscommissie

sociaal economische structuurversterking.

Ook stond er een ontwerpbesluit over extra middelen voor de zachte kant van Vie in deze vergadering op de agenda. Het College stelt voor jaarlijks (indien dit mogelijk is in de begroting) 500.000 euro extra te besteden aan de zachte kant van Vie. Op die manier wil het College een extra impuls geven aan de gezondheidsbevordering van Kerkradenaren en in het bijzonder de moeilijker bereikbare doelgroepen. Met de extra middelen wordt ingezet op een andere manier van communiceren en nog meer aandacht voor innovatie. In de vergadering heeft het CDA ingestemd met dit ontwerpbesluit. In de gezamenlijke commissievergadering over Vie zal de besteding van de extra middelen verder geconcretiseerd worden.

Tot slot kwam de beleidsregel wijziging bestemming/gebruiksfunctie naar wonen aan bod. De beleidsregel maakt het mogelijk om leegstand tegen te gaan door leegstaande panden te verbouwen tot woning. In de commissievergadering hebben wij gevraagd naar de mogelijkheid om duurzaamheidsmaatregelen als voorwaarde in de beleidsregel op te nemen. Uit de door het College verstrekte antwoorden blijkt dat dit volgens het bouwbesluit helaas niet mogelijk is. Het College heeft ons toegezegd ervoor te zorgen dat initiatiefnemers wel nadrukkelijk geïnformeerd worden over duurzaamheid en ze te vragen hier aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld door ze te verwijzen naar de Woonwijzerwinkel.