30 maart 2017

Raadsvergadering van 29 maart 2017

Op 29 maart vond er in Kerkrade weer een raadsvergadering plaats. Geagendeerd was onder andere het afhalen van de vertrouwelijkheid op bepaalde stukken rondom het Centrumplan. Ons standpunten en onze inbreng betreffende dit onderwerp leest u hier.
Ontwerpbesluit inzake afhalen vertrouwelijkheid stukken Centrumplan
Ons uitgangspunt bij deze discussie was dat wij van mening zijn dat, nu het centrumplan zijn voltooiing nadert, de inwoners ook mogen weten wat het hun uiteindelijk heeft gekost en waar de in onze ogen exorbitante kostenstijging door veroorzaakt is. Door het geheim blijven houden van stukken zoals exploitatieopzetten etc. wordt dat tegen gegaan. CDA Kerkrade had in de commissievergadering al aangegeven dat zij de noodzaak niet inziet om documenten nu nog geheim te houden; het centrumplan is immers bijna klaar. Het College had op basis van de discussie in de GEZ vergadering toegezegd per document de argumenten uitgebreid aan te dragen waarom geheimhouding noodzakelijk was. Nu lag bij deze raadsvergadering een Ontwerpbesluit voor inzake afhalen vertrouwelijkheid stukken Centrumplan. De "uitgebreide toelichting van het College" bestond uit een A4 met 3 argumenten, die per document steeds werden herhaald. De gegeven 3 argumenten waren dezelfde als die welke in de openbare GEZ vergadering al genoemd waren. Dat lag voor deze raadsvergadering ter inzage met onder geheimhouding de onderliggende stukken. De argumentatie was: er worden in de stukken gegevens genoemd die de positie bij onderhandelingen nu en bij nieuwe ontwikkelingen in de toekomst kunnen schaden zoals het rentepercentage, de aangenomen marges en de berekening netto contante waarde; er staat detailinfo in die de positie van de gemeente en /of externe partijen kan schaden; er moeten nog aanbestedingen plaatsvinden voor het cultuurcluster. In onze eerste termijn hebben wij het College een aantal met concrete voorbeelden onderbouwde vragen gesteld. Het College heeft die niet beantwoord, ook niet na opnieuw aandringen van CDA middels interrupties. Het College bleef bij haar antwoord "de juristen hebben dat zo geadviseerd en dan houden wij ons daaraan". In het kader van coalitiediscipline (iedereen geeft hetzelfde antwoord zonder inhoudelijke discussie) is door alle coalitiepartijen in eerste termijn verwoord, zonder een inhoudelijke toelichting of discussie, "dat ze het nog eens bekeken hebben en dat ze het eens zijn met het Collegevoorstel". In 2e termijn hebben we, omdat we geen antwoorden kregen en de coalitiepartijen zoals steeds ook nu niet inhoudelijk wilden discussiëren, een amendement dat we hadden voorbereid ingediend. Dat amendement hield in "geheimhouding opheffen over alle documenten". Uiteindelijk hebben we het amendement weer ingetrokken omdat bleek dat de coalitiediscipline weer zijn werk heeft gedaan. Zoals al gezegd hadden de oude argumenten ons al niet overtuigd en we hebben geen nieuwe argumenten gehoord die ons konden overtuigen om in te kunnen stemmen met het voorliggende voorstel. Wij hebben dan ook tegen het voorstel gestemd.