01 februari 2017

Tussentijdse terugblik op de afgelopen raadsperiode

De afgelopen periode is helaas een roerige periode geweest voor CDA Kerkrade. Maar ondanks dat hebben de steunfractieleden, burgercommissieleden en fractieleden geprobeerd het politieke werk op basis van ons verkiezingsprogramma zo goed als mogelijk voort te zetten. Het blijkt dat het voor ons als oppositiepartij vrijwel onmogelijk is punten uit ons verkiezingsprogramma direct te verwezenlijken; daar is de gesloten coalitiemeerderheid te groot en bepalend voor. Voor ons als CDA Kerkrade reden om een andere strategie te kiezen. Nu we op ruim driekwart van deze bestuursperiode zijn aangeland willen we een tussentijdse terugblik geven op de voortgang die we geboekt hebben op onderwerpen die we onder andere in ons verkiezingsprogramma 2014-2018 hebben vermeld.

Onderwerpen uit o.a. ons verkiezingsprogramma 2014-2018

1. Meer zichtbaarheid politie en stadswachten
CDA Kerkrade heeft een motie ingediend die door het College is omarmd, inhoudende tegengaan criminaliteit door meer zichtbaarheid van politie en stadswachten. Het College werkt nu een en ander uit. Naar verwachting komt het onderwerp in de loop van het eerste kwartaal 2017 in de Commissie en Raad aan de orde.
2. Terrasbeleid
CDA Kerkrade heeft initiatief genomen voor overleg met het College en ondernemers inzake nieuw te vormen Terrasbeleid. CDA heeft de wensen van ondernemers aangekaart bij het College en inmiddels is er regelmatig overleg geweest tussen Ondernemers, College en CDA waarbij zowel het College alsook de ondernemers constructief naar oplossingen hebben gezocht. Naar verwachting komt het aangepast terrasbeleid in de loop van het eerste kwartaal 2017 in Commissie en Raad aan de orde.
3. Multifunctioneler gebruik van het ROda JC stadion
We hebben aandacht gevraagd voor een meer multifunctioneler gebruik van het Roda JC stadion om de exploitatiekosten voor Kerkrade te drukken; dat heeft geleid tot een aantal acties van het College, echter tot nu toe nog zonder resultaat. We blijven aandacht vragen.
4. WMO/ 3 D's
CDA Kerkrade heeft een actieve rol gespeeld in het kader van de 3 D's. Momenteel loopt de implementatie volgens plan. CDA Kerkrade blijft een en ander nauwgezet volgen.
5. Campus
CDA Kerkrade heeft het initiatief genomen om een raadsbrede werkgroep in te stellen met betrekking tot de toekomst Campus; dat initiatief is door het College overgenomen en de eerste werkgroepvergaderingen zijn inmiddels geweest. In de loop van 2017 zal meer duidelijk worden.
6. Herontwikkeling Anstelvallei/ Craneweijer
CDA Kerkrade heeft bij deze ontwikkeling aandacht gevraagd voor het behoud van de natuurlijke waarden van het gebied en de instandhouding van de holle weg.
7. Flankerend beleid ondernemers
CDA Kerkrade heeft medio 2015 een motie ingediend voor de ontwikkeling van flankerend beleid voor de Centrumondernemers die het moeilijk hebben in het kader van de centrumplannen. Die motie is raadsbreed aangenomen; is nu uitgewerkt en al deels in werking. Wij blijven op onderdelen alert.
8. Herziening Parkeerbeleid
Samen met andere partijen heeft CDA Kerkrade zich stevig ingezet voor herziening Parkeerbeleid. Dat is nu ingevoerd en inmiddels al op onderdelen weer aangepast.
9. Openbaar vervoerverbinding met de Gracht
CDA Kerkrade heeft aandacht gevraagd voor de openbaar vervoerverbinding met de Gracht. In het recentelijk gepresenteerd provinciale vervoersplan is al een en ander opgenomen en CDA heeft gevraagd om extra zaken alsnog bij de Provincie aan te kaarten. We blijven een en ander monitoren.
10. Instandhouding Rolduc/ Golfbaan
CDA Kerkrade heeft zich ingezet om de instandhouding Rolduc / Golfbaan op agenda te zetten. Het onderwerp staat nu jaarlijks op de agenda en mochten er ontwikkelingen zijn dan worden we geïnformeerd.
11. Ontwikkeling Center Court/ Atriumterrein
CDA Kerkrade heeft aandacht gevraagd voor de ontwikkeling Center Court /  Atriumterrein. Daarover zijn we 2 x geïnformeerd. Omdat de ontwikkelingen naar onze mening veel te lang duren heeft CDA verzocht het onderwerp opnieuw te agenderen voor de commissie GEZ.
12. Volshuisvestingsbeleid Parkstad
CDA Kerkrade heeft continu aandacht gevraagd om het Parkstadbrede volkshuisvestingsbeleid af te stemmen op de behoeften van Kerkrade; niet alle midden- en hogere koop- en huursegmenten naar Heerlen en Kerkrade de lagere segmenten. Inmiddels heeft het College aangegeven dat in de Parkstadprogrammering ruimte aanwezig is om ook in Kerkrade midden- en hogere koop- en huursegmenten te realiseren indien daar vraag naar is.
13. Duurzaamheid
CDA Kerkrade vraagt steeds nadrukkelijke aandacht voor duurzaamheid bij alle nieuwe ontwikkelingen.
14. Gladheidsbestrijding
CDA Kerkrade heeft in januari 2017 gevraagd de gladheidbestrijding opnieuw op de agenda te zetten. Het is nu afwachten wanneer een en ander zal worden geagendeerd.
15. Rekenkamercommissie
CDA Kerkrade heeft eind 2016 een amendement ingediend om de rekenkamer alleen uit externe leden te laten bestaan. Nu zijn dat nog raadsleden en externe leden en momenteel kan de vacature van voorzitter door het gebrek aan een kandidaat raadslid niet worden ingevuld. Het amendement is in behandeling.
16. Laaggeletterdheid
CDA Kerkrade heeft in januari een amendement ingediend waarin wordt voorgesteld een extra financiële impuls te geven aan basisscholen voor de groepen 3 t/m 8 om zodoende de instroom van laaggeletterd problematiek te beperken. Momenteel onderzoekt het College de mogelijkheden bij de onderwijsstichtingen en CDA Kerkrade zal, na terugkoppeling door het College, het initiatief nemen om tot een raadsbreed voorstel te komen.
17. Schacht Nulland
CDA Kerkrade heeft aandacht gevraagd voor het feit dat de subsidieaanvraag van Schacht Nulland is afgewezen. Het College heeft inmiddels toegezegd meet Schacht Nulland in overleg te gaan.
18. Parkstad Raadsinformatiebijeenkomsten
CDA Kerkrade heeft de besluitvorming bij Parkstadraad infobijeenkomsten ter discussie gesteld en gevraagd dit te agenderen voor de commissie GEZ in 2017.
19. RD4
CDA Kerkrade heeft aandacht gevraagd voor de besluitvorming en invoering van diensten en tarieven van Rd4 voordat de Raad haar goedkeuring / instemming heeft gegeven.
20. Zwembad D'r Pool
CDA Kerkrade heeft de toekomst van zwembad d'r Pool in de commissie geagendeerd. Het College heeft aangegeven dat eerst een gezamenlijke zwemvoorziening in Parkstadverband is onderzocht en dat nu bij CenterCourt aan zwembadvoorzieningen wordt gedacht. Het onderwerp wordt alsnog aangehouden.
21. Woonwagenbeleid
CDA Kerkrade heeft voorgesteld in het kader van het Collegevoorstel wijziging woonwagenbeleid de motie van Groen links 2014-11-26 op basis van de CDA suggestie 3e graad toewijzing vrijgevallen plaats aan te passen. Dat is gebeurd.

Schriftelijke vragen

Ook hebben we regelmatig schriftelijke vragen over diverse onderwerpen gesteld. In de jaren 2014 tot en met 2016 betrof het de volgende onderwerpen/ vragen.
Schriftelijk gestelde vragen in 2014
10 jan. 2014 : art. 38 vragen inzake  gevolgen tijdelijke sluiting Theater Kerkrade 03 feb. 2014 : artikel 38 vragen RvO inzake nakomen afspraken parkeerproblematiek Lindenhof 12 mei 2014 : art. 38 vragen m.b.t. vernielingen aan kapellen het monument “de Schacht” en het stelen van bronzenbeelden 28 mei 2014 : motie kinderpardon 09 jun. 2014 : art. 38 vragen m.b.t. Stadion BV / BVO Roda JC Kerkrade 02 okt. 2014 : art. 38 vragen RvO inzake Huisvesting Reuma Patiënten Vereniging Kerkrade 20 okt. 2014 : art. 38 vragen RvO inzake aanvragen Europees geld voor de bestrijding van jeugdwerkeloosheid 13 nov. 2014: artikel 39 vragen RvO inzake voortgang en extra gelden Jeugzorg
Schriftelijk gestelde vragen in 2015
10 feb. 2015: art. 38 van het RvO n.a.v. de raadsinformatiebrief over het Jaar van de Mijnen 18 jun. 2015: art. 38 vragen m.b.t. Stadion BV / BVO Roda JC Kerkrade 23 jun. 2015: motie inzake Stadion NV / RJC van CDA Kerkrade voor de commissie AZM 15 jul. 2015: art. 38 vragen: CDA verzoek om informatie decentralisatievoortgang 31 jul. 2015:  art. 38 vragen CDA inzake Raadsinformatiebrief Respijthuis Parkstad 01okt. 2015:  art. 38 vragen RvO inzake Atrium / Zuyderland vestiging Kerkrade 11 okt. 2015:  schriftelijke vragen inzake ingekomen brief Anstelvallei, geagendeerd bij Commissie   GEZ 03 nov. 2015: art. 38 vragen RvO Raad gemeente Kerkrade gesteld door CDA Kerkrade betreffende het Centrumplan. 26 nov. 2015: amendement CDA Kerkrade inzake tweede wijziging gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg 08 dec. 2018: vragen procedure commissievergadering 16 dec. 2015: art. 38 vragen  Centrumplan Kerkrade 16 dec. 2015: art. 38 vragen inzake Center Court / Bewegingsboulevard 24 dec. 2015: art. 38 RvO aan van fractie CDA inzake centrumplan/huurders.
Schriftelijk gestelde vragen in 2016
05 apr. 2016: vragen inzake Campus kerkrade 11 apr. 2016: 2e serie vragen inzake Campus Kerkrade 25 apr. 2016: initiatiefvoorstel van het Nico Ploum Plein 30 mei 2016: art. 38 RvO Raad toekomen van het CDA inzake voorschoolse opvang peuters. 28 jul. 2016:  artikel 38 vragen RvO van CDA Kerkrade over bezuinigingen professionele instellingen. 11 aug. 2016:  vragen inzake stand van zaken pand voormalig Steakhouse Cleopatra 04 sept. 2016: art. 38 vragen inzake blootstelling werknemers DuPont Kerkrade aan schadelijke stoffen 19 okt. 2016: motie inzet Stadswachten in wijken 11 nov. 2016: artikel 38-vragen werkgelegenheid defensiepersoneel Kerkrade 30 nov. 2016: amendement CDA Kerkrade, samenstelling rekenkamercommissie Gemeente Kerkrade 08 dec. 2016: vragen van de fractie CDA inzake ontwerpbesluit inzake verordening Sociaal Culturele Activiteiten 2017 Commissie Burgers en Samenleving 6 december 2016