04 februari 2021

Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 1 februari 2021

Tijdens deze vergadering stond het ontwerpbesluit Takendiscussie Parkstad Limburg op de agenda en verder de voortgang van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (IVP), de rol van de burgemeester in het kader van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (TWM) en de vuurwerkaanpak bij de afgelopen jaarwisseling.

Met de Regio Deal – waarvoor de Parkstadregio als enige regio de volledige 40 miljoen in de wacht heeft weten te slepen – werd de oproep tot meer en intensievere samenwerking in de stadsregio nog eens benadrukt. Dit heeft o.a. geleid tot een geactualiseerde strategische agenda Parkstad 2021-2030.

Deze voorziet in een aangepaste structuur die de Parkstadregio meer slagkracht moet geven en is meer aandacht en ruimte voor duurzaamheid en sociaal-economische structuurversterking. Dit is nodig omdat de opgaven die op de regio en gemeenten afkomen te groot en complex zijn om als individuele gemeente op te pakken. Het kan geen verrassing zijn dat hiermee tevens extra investeringskosten gemoeid zijn.

CDA Kerkrade kan volmondig instemmen met dit ontwerpbesluit waarbij wel opnieuw is gevraagd om VIE ook in dit kader extra onder de aandacht te brengen bij de partnergemeenten.

Uit de presentatie van de voortgang van het IVP kwam naar voren dat de zogenaamde wijkgerichte aanvalsplannen zoals in Bleijerheide gehanteerd, hun vruchten afwerpen. Wij riepen dan ook op om hierin niet te verslappen en deze te continueren. Positief is ook dat de meldingsbereidheid bij onze inwoners lijkt te zijn toegenomen; men weet de politie en met name de handhavers (BOA’s), ook in tijden van Corona, blijkbaar steeds beter te vinden.  

Verder werd de rol van de burgemeester in het kader van de Corona-maatregelen en de manier van informeren van de gemeenteraad toegelicht. Partijen gaven aan zeer tevreden te zijn met de terugkoppeling en aanpak van burgemeester Dassen. Als CDA Kerkrade hebben we wel gewezen op de onduidelijkheid die vaak bestaat wanneer men de grens passeert. Dat geldt zowel voor Duitsers die Kerkrade bezoeken als voor Kerkradenaren die b.v. in Herzogenrath naar een supermarkt gaan en niet weten dat ze een medisch mondkapje moeten dragen. Wij hebben voorgesteld dat op www.kerkrade.nl een link wordt geplaatst naar Euregio Maas-Rhein . Formulier voor in- en uitreisvragen (euregio-mr.info) waar men de meest actuele informatie in NL, DU, FR en EN kan vinden.

Als laatste werd de vuurwerkaanpak rondom de jaarwisseling geëvalueerd.

Mede dankzij de goede inzet van politie en handhavers en door de goede afspraken met buurgemeente Herzogenrath, waar op de Neustraße en aangrenzende straten ook een vuurwerkverbod was afgekondigd, is de jaarwisseling in vergelijking met voorgaande jaren rustig verlopen. Een motie om voor de komende jaarwisseling al een vuurwerkverbod voor Kerkrade en wellicht Parkstad te overwegen, konden wij niet ondersteunen. Wij vinden het daarvoor veel te vroeg en willen een eventuele landelijke discussie daaromtrent afwachten. In deze moeilijke tijden vrezen wij ook dat een discussie over een vuurwerkverbod op dit moment tot maatschappelijke onrust zou kunnen leiden en daar is nu niemand mee gediend.