12 oktober 2020

Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen maandag - 12 oktober 2020

In tegenstelling tot de eerste commissievergadering AZM náde zomervakantie, moest deze vergadering, vanwege de strengere Coronamaatregelen, weer digitaal.

Onze burgemeester Petra Dassen informeerde hoe tijdens de komende jaarwisseling de overlast van vuurwerk zal worden bestreden via een tweesporenbeleid.

Voorlichting aan de schooljeugd via Bureau Halt en de inzet van multidisciplinaire vuurwerkteams in de wijken.

Als CDA Kerkrade hebben we speciaal aandacht gevraagd voor de communicatie richting VO-jeugd die (helaas) voor buiten Kerkrade studeert. Verder zijn we tegen vuurwerkvrije zones omdat deze enkel een waterbedeffect zullen hebben.

Vervolgens een presentatie van de Uitvoeringsagenda ‘Geweld hoort nergens thuis’ t.b.v. geweld in afhankelijkheidsrelaties, bestaande uit de actielijnen Signaleren, Elimineren en Speciale Doelgroepen.  Als CDA Kerkrade hebben we gewezen op het belang van het vroegsignaleren en het taboe dat hier vaak op rust dat ons inziens nog te zeer blijft onderbelicht. Voor de rest een prima en stevige aanpak maar neemt niet weg dat het triest is dat een dergelijk ‘instituut’ überhaupt moet bestaan.

Tot slot hebben we met een raadsmeerderheid een motie ingediend waarin het College wordt opgeroepen bij de staatssecretaris van Defensie aan te dringen op het inrichten van een schadefonds voor Chroom-6 slachtoffers, werkzaam bij onze Amerikaanse legerdepots. Vandaag heb ik als fractievoorzitter, samen met de defensiewoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer, Martijn van Helvert, uitvoerig gesproken met een tiental van deze slachtoffers waarbij o.a. aan de orde kwam dat Defensie al vanaf de jaren zeventig wist dat er op de POMS-locaties met giftige stoffen werd gewerkt én dat zonder persoonlijke bescherming, terwijl Nederland daar wel financiële middelen voor ontving. Martijn gaf dan ook aan alles in het werk te zullen stellen dat Defensie met een generieke financiële regeling over de brug moeten komen. De toekomst zal het leren.

Tot zover.