22 juni 2021

Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 21 juni 2021

 

Alweer de laatste commissievergadering AZM voor de zomervakantie.

Uiteraard gingen we akkoord met het kwijtschelden van de precario- en reclamebelasting over 2021 van onze ondernemers i.v.m. Corona. Sterker nog, we hebben voorgesteld om volgende jaar een soortgelijke procedure te volgen: geen heffing in januari en in juni definitief beslissen over kwijtschelding. Een idee dat door de andere partijen gesteund werd.

Verder gaf onze burgemeester Petra Dassen tekst en uitleg over de wijze waarop zij haar extra handhavingstaken in het kader van Corona het afgelopen half jaar heeft uitgeoefend. Interessant in dat kader om te weten dat mensen uit verhoogde risicogebieden die Kerkrade binnen willen, daadwerkelijk door de GGD aan de gemeente worden gemeld teneinde dat deze hun quarantaineverplichtingen kan bewaken.

Daarnaast kwamen de geactualiseerde Reglementen van Orde voor de Raadscommissies en de Raad onder de hamer. Aangezien onze fractievoorzitter lid was van de raadswerkgroep die deze klus heeft uitgevoerd, waren hier geen vragen maar enkel complimenten aan het adres van de griffie voor de wijze waarop deze e.e.a. hebben voorbereid en begeleid.

 ot slot kwam nog een motie aan bod waarin het College werd opgeroepen om de mogelijkheden te onderzoeken de raadsvergadering weer op tv uit te zenden.

Als fractie zijn wij van mening dat hierbij ook naar andere vormen van informatieverstrekking gekeken moet worden en dat daarbij vooral de burger gehoord dient te worden. Tevens aangegeven dat een dergelijk onderzoek eerder op het bordje van de eigen griffie thuishoort dan bij het College omdat de raad zelf verantwoordelijk is voor zijn informatieverstrekking naar de burgers. De motie zal derhalve, wellicht in een gewijzigde vorm, straks de raad bereiken.