30 november 2020

Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 30 november 2020

Voorlopig zijn alle commissie- en raadsvergaderingen digitaal, zo ook deze, bijna vier uur durende zit! Ook weer niet verbazingwekkend als de agenda o.a. Roda JC vermeldt.

Martijn Wismans, algemeen directeur, en Joop Janssen, voorzitter RvC, gaven een bijzonder open en transparante toelichting bij het nieuwe Roda JC dat hen voor ogen staat. Naast vragen over hoe deze Coronatijd wordt overleefd, hebben we een oproep gedaan om te onderzoeken hoe het nieuwe Roda JC van meerwaarde kan zijn bij ons streven naar volwaardig VO terug in Kerkrade. Als tegenprestatie voor alle steun vanuit de gemeente was men hier heel graag toe bereid.Kerkrade is de enige gemeente in Nederland die wél betaald voetbal binnen zijn grenzen heeft maar géén volwaardig VO.

 

N.a.v. een presentatie van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum, dat een coördinerende rol vervult tegen de toenemende ondermijning (= het vermengen van de onderwereld met de boven wereld), werd van onze kant bijzondere aandacht gevraagd voor de extra problemen die onze grensligging hierbij met zich meebrengt. Tevens zijn in dit kader door ons ook vragen gesteld m.b.t. het binnenkort handhaven van het vuurwerkverbod dat landelijk van kracht is.

 

Tot slot is de Tarievennota 2021 vermeldenswaardig en dan met name de OZB.

Eigenaren van een huis van 160.000 Euro betalen straks 1,35 Euro per maand meer OZB, ondernemers met een eigen pand van 300.000 Euro betalen 9 Euro per maand meer OZB.

We hebben geadviseerd om in de toekomst dergelijke cijfers bij publicatie meer te nuanceren. Zo valt uit de aangereikte gegevens uiteindelijk tevens af te leiden dat 95% van alle huiseigenaren in Kerkrade maximaal 2,35 Euro per maand meer gaat betalen en dat voor 80% van de ondernemers die ruimte huren de meerkosten OZB maximaal 4 Euro per maand zullen bedragen.

Kerkrade kent een breed en hoog voorzieningenniveau waar menige gemeente jaloers op is maar helaas brengt dit nu eenmaal ook kosten met zich mee.

Wij zijn in ieder geval blij en trots op datgene wat onze gemeente haar burgers te bieden heeft én dat wij daar als CDA Kerkrade een aanzienlijke bijdrage aan hebben geleverd en nog steeds!