14 juni 2019

Verslag Commissie AZM 13 juni 2019

Belangrijkste wapenfeit wellicht , onze voor het eerst officieel in de raadzaal aanwezige nieuwe (CDA) burgemeester Petra Dassen. Niet als raadsvoorzitter maar als portefeuillehouder,verantwoordelijk voor o.a. de Centrale Bezwaarschriften- en klachtencommissie.

Na een presentatie door de voorzitter Leo Bindels, die de werkwijze en het jaarverslag 2016-2017 van zijn commissie toelichtte, was de conclusie dat deze commissie zich zeer goed van haar taak kwijt.  Zo wordt ruim 90% van de bezwaren/klachten binnen de daarvoor gestelde termijn afgehandeld en houdt een bezwaar in hoger beroep vrijwel nooit stand. Dat de commissie ook daadwerkelijk oog en oor heeft voor de burger, moge blijken uit het feit dat in ongeveer de helft van alle casussen vooraf een schikking wordt getroffen.

Verder werd gevraagd in te stemmen met het gevoerde Post&Archief beleid 2017-2018.

De papieren archivering is aardig op orde maar in de transitie van papier naar digitaal zijn toch nog diverse punten van verbetering te constateren. De Provincie gaf echter n.a.v. de cijfers over 2017 eerder aan geen noodzaak voor een verder onderzoek te zien.

Digitaal werken en digitaal archiveren blijft de komende jaren een dynamisch gebeuren dat extra energie en expertise zal vergen.

Desalniettemin denkt men met de huidige bezetting de klus aan te kunnen en wordt vanuit de verantwoordelijke ambtenaren ontraden om nu reeds de stap richting de bestaande Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg te zetten. Met name de huidige ongewisse rol van het Rijk, die in de toekomst wel eens zou kunnen komen te vervallen met meerkosten tot gevolg, speelt hierbij.Tot zover.