14 april 2019

Verslag commissie B&S 9-4-2019

Tijdens de afgelopen commissievergadering Burgers en Samenleving is o.a. gesproken over het ontwikkeltraject naar één organisatie voor Jeugdgezondheidszorg in Zuid Limburg en over een begrotingswijziging bij WOZL. Momenteel geven in Kerkrade Meander (0-4 jaar) en de GGD (4-18 jaar) samen vorm aan de JGZ. De bedoeling om deze organisaties vanaf 2020 samen te voegen tot een gemeenschappelijke regeling (GR) van de GGD, waardoor ouders en kinderen van 0-18 jaar door één organisatie begeleid worden. In een presentatie werd de commissie meegenomen in het huidige ontwikkelproces en de voordelen die de nieuwe organisatie zal bieden, met name op het gebied van preventie en vroeg-signalering. CDA Kerkrade heeft met nadruk aangegeven dat er extra aandacht noodzakelijk is m.b.t. het wegnemen van taboes rondom hulp bij de opvoeding van het kind. De JGZ is er ons inziens namelijk niet alleen voor probleemgezinnen maar dient zich ook duidelijker te positioneren als een instantie die hulp biedt bij de reguliere opvoeding.   We zullen de ontwikkelingen in de JGZ in ieder geval op de voet volgen en daarover blijven informeren.