12 december 2018

Verslag commissie GEZ 6-12-2018

Donderdag 6 december vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. CDA Kerkrade heeft daarin het College wederom opgeroepen de Omgevingswet op de agenda te plaatsen en wel in januari 2019.

Vervolgens kwamen nog twee inhoudelijke punten aan bod.

Omdat de eerste tranche van het zonnepanelenproject zeer succesvol was en inmiddels een wachtlijst is ontstaan voor de tweede tranche, lag er volgens afspraak een ontwerpbesluit om geld vrij te maken voor de tweede tranche. Hierbij zal extra aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de installaties. Een mooi project waar CDA Kerkrade graag mee instemt.

Dan de Campus. Ondanks alle inspanning om op verzoek van de Raad, de Campus te verkopen, is dat helaas niet gelukt. In de denktank Campus, waar naast CDA Kerkrade nagenoeg alle fracties vertegenwoordigd waren, zijn daarom de mogelijkheden van het gebruik van de Campus besproken. Om de Campus weer te kunnen gebruiken, zal het gebouw echter eerst aan het bouwbesluit moeten voldoen. Het in GEZ besproken ontwerpbesluit maakt nu geld vrij om de benodigde aanpassingen uit te kunnen voeren. Hieraan ligt een expert-onderzoek ten grondslag. Het zal, zeker in het begin, niet mogelijk zijn de Campus kostenneutraal te exploiteren, laat staan dat de inkomsten hoger zullen zijn dan de uitgaven. Niets doen is echter geen optie omdat het gebouw nu ook veel geld kost en er helemaal geen inkomsten zijn. Door de Campus weer in gebruik te nemen, ontstaan er rondom de Campus wellicht straks ook nieuwe ontwikkelingen die van voordeel zijn voor Kerkrade-West. CDA Kerkrade heeft derhalve ingestemd met het ontwerpbesluit.

Tot slot werd, net als in de commissie AZM, ook bij GEZ een toelichting gegeven over het functioneren van de Rekenkamercommissie en mogelijk te onderzoeken onderwerpen.