13 juni 2019

Verslag commissie GEZ van 12 juni 2019

Tijdens deze commissievergadering werd o.a. gesproken over de Bestuursakkoorden Klimaatadaptie en Water die op ons verzoek waren geagendeerd. In de presentatie  bleek dat de gemeente Kerkrade op dit moment nog aan het begin van de klimaatopgave staat. De stimuleringsregeling m.b.t. het afkoppelen van hemelwater, die in de Raadsvergadering later deze maand ter besluitvorming voorligt, is een voorbeeld waarmee getracht wordt het duurzaamheidsbewustzijn van burgers te vergroten. Dit sluit helemaal aan bij onze standpunten. We hopen dan ook dat veel burgers gebruik hiervan zullen maken en zijn uiteraard ook benieuwd naar de klimaat- en waterplannen die de gemeente verder nog gaat uitwerken.

Ook werd er in de vergadering gesproken over een tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek die in de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg is afgesproken. De tijdelijke versoepeling moet er komen vanwege de grote vraag naar nieuwe woningen in onze omgeving voor met name starters, senioren en sociale doelgroepen. Een goed voorstel waar het CDA Kerkrade zich in kan vinden.

Verder werd een tweetal presentaties gegeven.

De eerste was afkomstig van de Provincie Limburg die de commissie informeerde over de geplande spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf en de gevolgen die dit voor Kerkrade zal hebben.

De tweede presentatie werd gegeven door Stichting Streetwise. Deze stichting is in Parkstad betrokken bij de invulling van leegstaande panden en het begeleiden van ondernemersinitiatieven, ook in Kerkrade Centrum dus. In de presentatie werd stilgestaan bij een aantal succesverhalen. De komende tijd zal de stichting zich blijven inspannen om ons stadshart verder te vullen met kwalitatief goede ondernemingen.

Tot slot heeft het college de commissie, eveneens op verzoek van CDA Kerkrade, een stand van zaken over de Kerkraadse IBA projecten aangereikt. Een overzicht dat voldeed aan onze verwachtingen.