24 juni 2021

Verslag commissievergadering GEZ – 23 juni 2021

Afgelopen woensdag heeft de commissievergadering Grondgebied en Economische zaken (GEZ) van juni plaatsgevonden. In die vergadering stonden een zestal onderwerpen centraal waarover we van een aantal graag verslag doen.

In de commissievergadering hebben we stilgestaan bij het verzoek van het bedrijf E-MAX om een verklaring van geen bedenkingenaf te geven voor hun plan om een windturbine op bedrijventerrein Dentgenbach te realiseren. Op advies van het College, en na afwegingen in de vergadering, heeft de Commissie besloten deze verklaring niet af te geven en de realisatie van de windturbine dus niet te steunen. Uit de stukken met betrekking tot dit onderwerp is gebleken dat er op dit moment te weinig draagvlak is voor het plan. Het CDA heeft E-MAX daarom in de vergadering opgeroepen om samen met de bedrijven en omwonenden van het industrieterrein te kijken naar een gezamenlijk plan die bijdraagt aan de energietransitie.

Vervolgens spraken we met elkaar over de verlenging van de tweede tranche van het Zonnepanelenproject Parkstad. Het CDA steunt het Zonnepanelenproject volledig en is blij om te zien dat er zoveel Kerkradenaren gebruikmaken van de mogelijkheid om met behulp van de gemeente op een laagdrempelige manier hun huis te kunnen verduurzamen met zonnepanelen. We zijn dan ook blij om te zien dat de tweede tranche nu verlengd en uitgebreid wordt waardoor nóg meer Kerkradenaren die kans krijgen. We roepen iedere Kerkradenaar op om hier gebruik van te maken en contact op te nemen met de gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

In de vergadering kwam tot slot ook SUPERLOCAL aan bod, een unieke gebiedsontwikkeling in Kerkrade waarbij twee leegstaande hoogbouwflats hergebruikt worden voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbare gebied. Onderdeel van het project is de realisatie van de gesloten waterkringloop. In de gesloten waterkringloop krijgt regenwater een tweede en zelfs een derde leven. Het regenwater wat lokaal op de daken en verhardingen valt wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Dit vindt plaats in de lokale drinkwaterzuivering van WML geplaatst midden in het waterpark. De WML zal de komende jaren gaan onderzoeken of er veilig en betrouwbaardrinkwater gemaakt kan worden van het lokale regenwater. Door het innovatieve en vernieuwende karakter van het project en de gesloten waterkringloop worden de partners in het SUPERLOCAL project geconfronteerd met meerkosten. De Commissie heeft daarom ingestemd met het beschikbaar stellen van een aanvullend bedrag van 600.000 euro aan het project.