08-05-2018 - Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD vormen samen de nieuwe coalitie met als motto “Kerkrade een stad om samen te (be)leven!”. De coalitie bouwt voort op de vruchten en verworvenheden uit de bestuursperiode 2014 – 2018. Tegen de achtergrond van maatschappelijke en financiële ontwikkelingen wil de coalitie vanuit een zelfstandig Kerkrade in de komende bestuursperiode doorgaan … Lees meer
Geschreven door Niklas Wiertz
30-03-2018 - Vanavond was de laatste keer dat de oude gemeenteraad samenkwam. Alle vier onze raadsleden: Roger Hoofs, Mark Meijer, Paul Dahlmans en onze fractievoorzitter Annemie Housen-Donners namen vanavond afscheid. Annemie werd extra in het zonnetje gezet en werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Geschreven door Sven Oligschläger
16-03-2018 - De laatste fractievergadering van de raadsperiode 2014-2018 zit erop. Fractievoorzitter Annemie Housen-Donners sluit op donderdag 15 maart 2018 na afloop van de vergadering voor de laatste keer de deur van de Fractiekamer in het gemeentehuis in Kerkrade.
Geschreven door Joyce Dahlmans
08-03-2018 - Op 7 maart 2018 vond de laatste raadsvergadering van de raadsperiode 2014-2018 plaats. Er stond maar een bespreekpunt op de agenda, de toekomst van de Campus. Ons standpunt daarin leest u hier.
Geschreven door CDA Kerkrade
22-02-2018 - Tijdens de laatste Commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken van deze raadsperiode, waren de belangrijkste punten op de volle agenda: de beleidsnota archeologie, de wijziging van de afvalstoffenverordening, de Campus, de stand van zaken over het Centrumplan en de stand van zaken over het zogenoemde flankerend beleid.
Geschreven door Fractieleden commissie GEZ - Roger Hoofs en Paul Dahlmans
21-02-2018 - Op 20 februari 2018 vond de laatste commissievergadering Burgers en Samenleving plaats van de raadsperiode 2014-2018. Naast een drietal ingekomen stukken stond alleen het agenderingsverzoek van de SP en Ons Kerkrade inzake de dienstverleningsovereenkomst met Mondriaan op de agenda. Dit zouden we eigenlijk tijdens de vorige commissievergadering besproken hebben, maar toen bleek dat nog niet … Lees meer
Geschreven door Fractieleden commissie B&S - Annemie Housen-Donners, Jean Kallen en Joyce Dahlmans
20-02-2018 - Maandag 19 februari hebben we de laatste commissievergadering Algemene Zaken en Middelen voor de verkiezingen gehad.  Er stonden nog twee onderwerpen op de agenda, het vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole voor het jaar 2017 en een presentatie door de BsGW inzake achtergronden van het ondernemings- en verbeterplan 2018-2020. CDA Kerkrade vertegenwoordigd door fractievoorzitter … Lees meer
Geschreven door Fractieleden commissie AZM - Annemie Housen-Donners, Mark Meijer en Hub Beunen
01-02-2018 -   Op 31 januari vond de eerste raadsvergadering van 2018 plaats. Op de agenda van deze raadsvergadering stonden een viertal onderwerpen. Alle onderwerpen waren geagendeerd als akkoordstukken en dat betekent dat in de voorafgaande commissies over elk onderwerp uitvoerig is gediscussieerd en dat alle fracties akkoord zijn met deze voorstellen/ ontwerpbesluiten.
Geschreven door CDA Kerkrade
18-01-2018 - Op woensdag 17 januari vond de commissie Grondgebied en Economische Zaken (GEZ) plaats. Geagendeerd stonden het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, een motie van de SP inzake het golfbaanplan Rolduc en een presentatie over de bereikbaarheid en de parkeerbalans betreffende de Rodaboulevard.
Geschreven door Fractieleden commissie GEZ - Roger Hoofs en Paul Dahlmans
17-01-2018 - Op dinsdag 16 januari vond de eerste commissievergadering Burgers en Samenleving van 2018 plaats. Er waren vier onderwerpen geagendeerd. Maar voordat we daarmee van start konden gaan wilden wij aan het verslag en de actielijst van de vorige vergadering toegevoegd hebben dat wij in december 2017 aangegeven hebben graag een inventarisatie en evaluatie van de … Lees meer
Geschreven door Fractieleden commissie B&S - Annemie Housen-Donners, Jean Kallen en Joyce Dahlmans